ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΜΜ ΤΟΥ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.) και στην Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β.), ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής:

  1. Μεταλλευτικής
  2. Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
  3. Γεωλογικών Επιστημών

Υποψήφιοι σύμφωνα με το Νόμο δύνανται να είναι οι πλήρους απασχόλησης Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές του οικείου Τομέα, για θητεία ενός (1) έτους, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, να υποβάλλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία της Σχολής από σήμερα 1 Ιουνίου 2020 έως και τις 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 με αίτησή τους προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και συνημμένη σε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση: secretary@metal.ntua.gr.

Ο Κοσμήτορας

 Δ. Καλιαμπάκος

     Καθηγητής

Download (PDF, 234KB)