ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-2023

O Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017,

Την υπ’ αριθμ. 40558/2-10-2017 Απόφαση του Πρύτανη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3646/16-10-2017, τ.Β’,

Την με αρ. πρωτ. 32095/23-7-2020 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής,

Τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν στη Γραμματεία της Σχολής

Τον έλεγχο που διενεργήθηκε, ώστε οι υποψήφιοι να πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Υποψήφιους για μέλη της Κοσμητείας της Σχολής Μ.Μ.-Μ. τους κάτωθι:

Αναστασάκη Γεώργιο, Καθηγητή

Δαμίγο Δημήτριο, Καθηγητή

Ρεμουντάκη Εμμανουέλα, Καθηγήτρια

Τσακαλάκη Κωνσταντίνο, Καθηγητή

Χατζηθεοδωρίδη Ηλία, Καθηγητή

Νομικό Παύλο, Αναπλ. Καθηγητή

Παπαευθυμίου Σπυρίδων, Αναπλ. Καθηγητή

Περράκη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια

Ταξιάρχου Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια

 

 Ο Κοσμήτορας

Δ. Καλιαμπάκος

    (Καθηγητής)

 

Download (PDF, 214KB)