ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (απόφαση Γ.Σ. 07-09-2020) στα γνωστικά αντικείμενα των  Τομέων Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, όπως παρακάτω:

Τομέας Μεταλλευτικής (4 θέσεις)

  • Περιβαλλοντική Διαχείριση (1 θέση)
  • Μεταλλευτική ή Ενεργειακή Οικονομία (1 θέση)
  • Υπαίθριες Εκμεταλλεύσεις (1 θέση)
  • Μηχανική μάθησης στον αερισμό μεταλλείων

Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών (5 θέσεις)

  • Φυσική Μεταλλουργία-Διαμορφώσεων μετάλλων/κραμάτων (2 θέσεις)
  • Μικροβιακές διεργασίες σε εφαρμογές απομάκρυνσης/ανάκτησης μετάλλων από απόβλητα (1 θέση)
  • Περιβάλλον (1 θέση)
  • Μεταλλουργία (1 θέση)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και οι Διπλωματούχοι του Ε.Μ.Π. και των Πολυτεχνικών Σχολών (5ετούς φοίτησης με διπλωματική εργασία), των οποίων το δίπλωμα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου (master). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα, αν ο υποψήφιος έχει εξαιρετικής ποιότητας δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία), μπορεί να γίνει δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτορας απόφοιτος ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης και μη κάτοχος ΜΔΕ ή Master.

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ,ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 9 Οκτωβρίου 2020 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα) τα εξής δικαιολογητικά:

1)   Αίτηση σε ειδικό έντυπο (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής www.metal.ntua.gr).

2)   Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

3)   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού.

4) Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

5)   Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου.

6)   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

7)   Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

8)   Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

9)   Δύο συστατικές επιστολές.

10) Προσχέδιο για το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.

11) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής (κ. Γαλάνη Μαρία τηλ.: 2107722062).

Download (DOC, 73KB)