Έναρξη Διαδικασίας κατάθεσης Δικαιολογητικών

 

Προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία και να ολοκληρωθεί η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στη Σχολή θα πρέπει από  12 έως 20 Οκτωβρίου 2020 να καταθέσουν στην ηλεκτρονική φόρμα https://www.metal.ntua.gr/?page_id=12041 τα κάτωθι δικαιολογητικά (η είσοδος στην φόρμα θα γίνει με τα username & password που παραλάβατε στο προσωπικό σας email):

  1. Εκτυπωμένη την Αίτηση εγγραφής του Υπουργείου Παιδείας που συμπληρώσατε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (pdf αρχείο)
  2. Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  3. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο και οι δύο όψεις)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) δηλώνοντας ότι: «Δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα»
  5. Πιστοποιητικό Διαγραφής (μόνο εάν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή)
  6. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (μόνο για τους άρρενες φοιτητές)

Θα εκκρεμεί η κατάθεση μιας έγχρωμης φωτογραφίας την οποία θα φέρετε στη Γραμματεία σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας, μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου (κάθε Τρίτη ημέρα διεξαγωγής των ομάδων εργαστηρίων).

Για την έκδοση του Δελτίου Ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική αίτηση στο δικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr. Προσοχή στην υποβολή της φωτογραφίας να είναι τύπου αστυνομικής ταυτότητας και σε ουδέτερο φόντο.

Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου καθώς και σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ θα χρησιμοποιήσετε τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης (username & password) που παραλάβατε με e-mail από τη Γραμματεία.

Τέλος έχει ήδη ανοίξει το σύστημα δήλωσης μαθημάτων. Θα πρέπει να επιλέξετε τον παρακάτω σύνδεσμο : http://www.central.ntua.gr/registrations  και αφού συμπληρώστε τα στοιχεία σας να προχωρήσετε στη δήλωση μαθημάτων και να δηλώσετε εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα, ποιο μάθημα επιλογής του 1ου εξαμήνου επιθυμείτε μέχρι την Παρασκευή 23/10/2020.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα της Γραμματείας ή με email.