Για τους φοιτητές που θα εκπονήσουν την Π.Α. ΙΙ το καλοκαίρι του 2021

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2021, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του κεντρικού γραφείου Πρακτικής του Ε.Μ.Π. στην σελίδα Οδηγίες (http://praktiki.ntua.gr/site/instructions.php) προκειμένου να ενημερωθούν για τα βήματα που θα ακολουθηθούν φέτος για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των πέντε πρώτων δικαιολογητικών (Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ – Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), Δήλωση ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, Αντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Έγγραφο στο οποίο να αναγράφονται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ) είναι η 31/03/2021.

Για οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα και την αποστολή τους παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κα Θεοδώρα Καρλατήρα theokarl@survey.ntua.gr (Τηλ: 210-772-2128) στο κεντρικό Γραφείο Πρακτικής του Ε.Μ.Π., υπεύθυνη για την παραλαβή των δικαιολογητικών για την Σχολή ΜΜΜ.

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ