ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (απόφαση Γ.Σ. 08-03-2021) στα γνωστικά αντικείμενα των τριών Τομέων της (Γεωλογικών Επιστημών, Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών), όπως παρακάτω:

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών (2 θέσεις)

  • Βελτίωση Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών (1 θέση)
  • Κοιτασματολογία – Εφαρμοσμένη Γεωχημεία (1 θέση)

Τομέας Μεταλλευτικής (4 θέσεις)

  • Περιβαλλοντική / Πολιτιστική Οικονομία (1 θέση)
  • Μεταλλευτική – Μηχανική Πετρωμάτων (1 θέση)
  • Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης στη Γεωτεχνολογία (1 θέση)
  • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική (1 θέση)

Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών (3 θέσεις)

  • Εξεργειακή Ανάλυση Μεταλλουργικών Διεργασιών (1 θέση)
  • Βιοκεραμικά (1 θέση)
  • Κεραμικές επικαλύψεις (1 θέση)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και οι Διπλωματούχοι του Ε.Μ.Π. και των Πολυτεχνικών Σχολών (5ετούς φοίτησης με διπλωματική εργασία), των οποίων το δίπλωμα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου (master). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα, αν ο υποψήφιος έχει εξαιρετικής ποιότητας δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία), μπορεί να γίνει δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτορας απόφοιτος ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης και μη κάτοχος ΜΔΕ ή Master.

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ,ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από τις 12 Μαρτίου 2021 μέχρι 31 Μαρτίου 2021 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα) τα εξής δικαιολογητικά:

1)   Αίτηση σε ειδικό έντυπο (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής www.metal.ntua.gr).

2)   Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

3)   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού.

4) Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

5)   Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου.

6)   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

7)   Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

8)   Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

9)   Δύο συστατικές επιστολές.

10) Προσχέδιο για το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.

11) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής (κα Γαλάνη Μαρία, τηλ. 210 7722062).

 

Download (PDF, 343KB)