ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ “ΘΩΜΑΙΔΕΙΟΥ” ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Το Πρυτανικό Συμβούλιο (Συνεδρίαση 29.07.2021) αποφάσισε τη χορήγηση του Θωμαΐδειου Βραβείου για τις δημοσιεύσεις έτους 2019 στους 215 δικαιούχους των 208 εργασιών, ως ακολούθως:

  1. 138 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά Περιοδικά µε ποσό ύψους 434,74€ ανά εργασία σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 και
  2. 70 δημοσιεύσεις σε Συνέδρια µε ποσό ύψους 285,50€ σύµφωνα µε τον Πίνακα 2.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στην προθήκη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, έως και τις 10.09.2021.

Η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και τα σχετικά παραστατικά για την επίδοση του εν λόγω βραβείου θα διαβιβασθούν στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την τελική έγκριση. Κατόπιν εγκρίσεως της επίδοσής του, θα εκδοθούν από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας, τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα στο όνομα των δικαιούχων.

Download (PDF, 3.14MB)