ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.407/80 ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 13/12/2021) έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. Φ11/136247/Z2/25-10-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ (Συνεδρίαση 08/11/2021), την Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς
Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΜΤΤ46ΨΖΣ4-8ΜΑ, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/1980, του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του Ν.4485/2017, όπως ισχύουν, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δυο (2) διδασκόντων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης διάρκειας 5 μηνών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον προβλεφθεί δαπάνη από σχετική Υπουργική Απόφαση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι απο την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022.

Download (PDF, 213KB)