ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

H Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (απόφαση Γ.Σ. 04-04-2022) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Μια (1) θέση Άμισθου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, με τίτλο θέσης «Διερεύνηση του μηχανισμού εκδήλωσης γεωκαταστροφικών φαινομένων με συνδυασμό δορυφορικών παρατηρήσεων και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης».
  • Μια (1) θέση Άμισθου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, με τίτλο θέσης «Κινητικότητα δυνητικά τοξικών στοιχείων σε υπερβασικά περιβάλλοντα. Αλληλεπίδραση γεωγενών-ανθρωπογενών παραγόντων».
  • Μια (1) θέση Άμισθου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, με τίτλο θέσης «Επεξεργασία και εξευγενισμός βιομηχανικών ορυκτών».
  • Μια (1) θέση Άμισθου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, με τίτλο θέσης «Διαχείριση παράκτιων υδροφόρων συστημάτων με σύγχρονες μεθόδους προσομοίωσης.
  • Μια (1) θέση Χρηματοδοτούμενου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ/Ελλάδα 2.0» της ΓΓΕΚ, με τίτλο θέσης «Προσδιορισμός των ιδιοτήτων κρυολιθικών τηγμάτων με προσομοιώσεις Reverse Monte Carlo, κβαντικής μοριακής δυναμικής και κλασικής μοριακής δυναμικής».

Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές πρέπει απαραιτήτως (α) να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής, ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας, (β) να γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα και (γ) να έχουν τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 6 Μαϊου 2022 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα) σχετική αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής www.metal.ntua.gr), με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)    Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

2)   Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

3)   Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

4)   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

5)   Δύο συστατικές επιστολές από μέλος ΔΕΠ ή από Ερευνητή Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού

6)   Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων`

7) Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ((χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής www.metal.ntua.gr)

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής (κ. Γαλάνη Μαρία τηλ.: 2107722062).

Download (DOCX, 49KB)

Download (DOCX, 32KB)