ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.) και την αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4485/2017 από το άρθρο 98 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ.Α.), καθώς και την υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5364/τ.Β/19-11-2021), ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής:

  1. Μεταλλευτικής
  2. Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
  3. Γεωλογικών Επιστημών

Υποψήφιοι σύμφωνα με το Νόμο δύνανται να είναι οι πλήρους απασχόλησης Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές του οικείου Τομέα, για θητεία ενός (1) έτους, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

H εκλογή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5364/τ.Β/19-11-2021) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, να υποβάλλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία της Σχολής από αύριο 1 Ιουνίου 2022 έως και τις 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00 με αίτησή τους προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και συνημμένη σε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση: secretary@metal.ntua.gr.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Δ. Καλιαμπάκος

Download (PDF, 279KB)