ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (απόφαση Γ.Σ. 26-09-2022) στα γνωστικά αντικείμενα των τριών Τομέων της (Γεωλογικών Επιστημών, Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών), όπως παρακάτω:

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών (2 θέσεις)

  • Γεωλογία Υδρογονανθράκων-Ανάλυση Υπόγειων Ταμιευτήρων (2 θέσεις)

 Τομέας Μεταλλευτικής (5 θέσεις)

  • Μηχανική Ταμιευτήρων (υδρογονανθράκων/CO2/γεωθερμικών ρευστών)  (2 θέσεις)
  • Υπαίθριες Εκμεταλλεύσεις (2 θέσεις)
  • Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών (1 θέση)

Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών (2 θέσεις)

  • Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Βιομηχανία (1 θέση)
  • Ανάπτυξη μεθόδου μεταλλουργικής εξαγωγής λιθίου από συμπυκνώματα μεταλλευμάτων και μεταλλευτικά απορρίμματα λιθίου (1 θέση)

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από τις 5 Οκτωβρίου 2022 μέχρι 21 Οκτωβρίου 2022 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα) τα εξής δικαιολογητικά:

1)   Αίτηση σε ειδικό έντυπο (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής www.metal.ntua.gr).

2)   Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

3)   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού.

4) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου.

5)    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

6)   Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

7)   Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

8)   Δύο συστατικές επιστολές.

9)   Προσχέδιο για το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.

10) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής (κ. Γαλάνη Μαρία τηλ.: 2107722062).

Download (PDF, 343KB)