ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ Δ’ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 2863/15-11-2022 τ.Γ., δημοσιεύτηκε προκήρυξη μίας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ Κατηγορίας, με Δ’ Εισαγωγική Βαθμίδα, με γνωστικό αντικείμενο “Τεχνική Γεωλογία με Εφαρμογές των Μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης και Μηχανικής Μάθησης”. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση, να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών απο την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο.

Download (PDF, 639KB)

Download (PDF, 130KB)