ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών προκηρύσσει έντεκα (11) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (απόφαση Γ.Σ. 27-03-2023) στα γνωστικά αντικείμενα των τριών Τομέων της (Γεωλογικών Επιστημών, Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών), όπως παρακάτω:

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών (3 θέσεις)

  • Αστική Υδρογεωλογία (1 θέση)
  • Παρακολούθηση και Προσομοίωση Παράκτιων Υδροφόρων Συστημάτων (1 θέση)
  • Ανάλυση Υπόγειων Γεωενεργειακών Συστημάτων (1 θέση)

Τομέας Μεταλλευτικής (4 θέσεις)

  • Γεωτεχνική Μηχανική (2 θέσεις)
  • Μηχανική Πετρωμάτων (1 θέση)
  • Υπαίθριες Εκμεταλλεύσεις (1 θέση)

 Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών (4 θέσεις)

  • Μεταλλουργία (1 θέση)
  • Κεραμικά Νανοϋλικά (2 θέσεις)
  • Κεραμικές Επικαλύψεις (1 θέση)

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΑΕΙ κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 20 Απριλίου 2023 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα) τα εξής δικαιολογητικά:

1)   Αίτηση σε ειδικό έντυπο (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής www.metal.ntua.gr).

2)   Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

3)   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού.

4)   Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με πιστωτικές μονάδες.

5)    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

6)   Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

7)   Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

8)   Δύο συστατικές επιστολές.

9)   Προσχέδιο για το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.

10) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, τότε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 304 παρ.4 του Ν.4957/22 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 36 παρ.2 του Ν. 5029/23.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής (κ. Γαλάνη Μαρία τηλ.: 2107722062).

Download (DOC, 74KB)