ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-24

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Καθηγητής κ. Δ. Καλιαμπάκος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4957/22 (ΦΕΚ 141/τ.Α./21-7-2022) και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ 5220/τ.Β./7-10-2022, προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων και αναπληρωτών εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ. της Σχολής, με θητεία ενός (1) έτους όπου άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει την 31η Αυγούστου 2024.

Download (PDF, 638KB)