ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Η Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών προκηρύσσει μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή (απόφαση Γ.Σ. 11-09-2023) στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο:

  • Μια (1) θέση Άμισθου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, με τίτλο θέσης «Διεύρυνση εφαρμογών της φασματοσκοπίας LIBS στην ποιοτική και ποσοτική χημική ανάλυσης φυσικών και τεχνολογικών υλικών».

Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές πρέπει απαραιτήτως (α) να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής, ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας, (β) να γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα και (γ) να έχουν τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 06 Οκτωβρίου 2023 στη Γραμματεία της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα) σχετική αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής www.metal.ntua.gr), με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)     Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού

2)    Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών     του εξωτερικού

3)    Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού

4)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

5)   Δύο (2) Συστατικές επιστολές από μέλος ΔΕΠ ή από Ερευνητή Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού

6)    Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων

7) Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής www.metal.ntua.gr)

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής (κ. Πασχαλίδου Αγγελική τηλ.: 210-7722062, 210-7722071).

Download (DOCX, 48KB)