ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 8ης/2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π., αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών την 23.02.2024 εγκρίνει την κύρωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους/Νέες Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024-ΕΜΠ», με Κ.Α. 68/1700 και κωδικό ΟΠΣ: 6003439, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (Κωδ. ΕΚΠ 07) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ, Αναπλ. Καθ. Α. Ζήση. Αναλυτικά ο πίνακας κατάταξης για τη Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών που συμμετείχε στην ανωτέρω Πρόσκληση. Σημειώνεται ότι επιλέγεται ο/η πρώτος/η στην κατάταξη υποψήφιος/α και οι υπόλοιποι/ες αποτελούν επιλαχόντες/ούσες.

Download (PDF, 1.05MB)