ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΝΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Ε.Μ.Π.

Η Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών με απόφαση της από 1-04-2024 Γενικής Συνέλευσης προκηρύσσει πέντε (5) Νέες Θέσεις Υποτροφιών, δύο (2) στον  Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, δύο (2) στον Τομέα Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών και μια (1) στον Τομέα Μεταλλευτικής, στο γνωστικό αντικείμενο “Περιβαλλοντική Μεταλλευτική και Μεταλλευτική Τεχνολογία”.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΚΕ

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό Υποτροφιών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ)

 1. Να έχουν διανύσει χρόνο μικρότερο των τριών ετών από τον ορισμό και την έγκριση της ανάθεσης του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής τους από τη Σχολή. Σε περίπτωση αναστολής της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, η διάρκεια της αναστολής, δεν προσμετράται στο διανυθέντα χρόνο από την έγκριση της ανάθεσης του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής.
 2. Να έχουν βαθμό βασικού πτυχίου μεγαλύτερο του 6.5 (έξι και μισό).
 3. Να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία με την ιδιότητα του Υ.Δ. (π.χ. ΕΠΙΣΕΥ, ΙΚΥ, ΕΚΕΦΕ «Δ», Ευγενίδειο Ίδρυμα) με εξαίρεση τις ολιγόμηνες υποτροφίες του ΕΛΚΕ, με χρηματοδότηση του ΕΠΙΣΕΥ και του προγράμματος ERASMUS PLUS (ενίσχυση σε πανεπιστήμια για την τόνωση της Διεθνούς διάστασης των σπουδών).
 1. Να μην κατέχουν μόνιμη ή αορίστου χρόνου σχέση εργασίας στο Δημόσιο.
 2. Τα ακαθάριστα ετήσια έσοδά τους από πηγές ΕΜΠ (ΕΛΚΕ, ΕΠΙΣΕΥ) δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 15.000,00€ (ο οικονομικός έλεγχος θα αφορά στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος διεκδίκησης της υποτροφίας).
 3. Το συνολικό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα (ακαθάριστα έσοδα) της ατομικής φορολογικής τους δήλωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των 25.000,00€ (ο οικονομικός έλεγχος θα αφορά στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος διεκδίκησης της υποτροφίας).

Οι προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση Υποτροφίας 3 και 5, θα εφαρμόζονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση Υ.Δ. για την Υποτροφία ΕΛΚΕ ΕΜΠ
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Σχολής Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
 4. Βεβαίωση μέγιστου βαθμού διπλώματος/πτυχίου το έτος αποφοίτησης του/της Υ.Δ.
 5. Αντίγραφο Πτυχίου του/της Υ.Δ.
 6. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος (εφόσον υπάρχει)
 7. Αναλυτική κατάσταση δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές και διεθνή συνέδρια (εφόσον υπάρχουν)
 8. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος – προσωπικό και οικογενειακό – για το τρέχον έτος
 9. Βεβαίωση Αμοιβών από τον ΕΛΚΕ για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
 10. Βεβαίωση Αμοιβών και Υποτροφιών από το ΕΠΙΣΕΥ για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη  Γραμματεία του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών (1ος όροφος, τηλ.: 2107724152), στη Γραμματεία του Τομέα Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών (2ος όροφος, τηλ. : 210-7722217) και στη Γραμματεία του Τομέα Μεταλλευτικής (2ος όροφος, τηλ. : 210-7722204) έως 22-04-2024.