ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Το μάθημα «Εξόρυξη Πετρωμάτων Ι» από μάθημα κορμού του 7ου εξαμήνου έγινε μάθημα κατεύθυνσης στο 8ο εξάμηνο με τίτλο «Εξόρυξη Πετρωμάτων με Εκρηκτικές Ύλες» στην κατεύθυνση «Μεταλλευτική Τεχνολογία».

Οι φοιτητές που κατά την έναρξη εφαρμογής του νέου  ΠΠΣ βρίσκονταν στο 9ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο και  είχαν ήδη προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα αυτό μπορούσαν να το κρατήσουν ως μάθημα κατεύθυνσης, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν τα 55 μαθήματα για να γίνουν Διπλωματούχοι σύμφωνα με το νέο ΠΠΣ.

Η διευκόλυνση αυτή ίσχυε για 2 χρόνια όπως προέβλεπε το μεταβατικό πρόγραμμα σπουδών (ακαδ.έτη 2021-22 & 2022-23) και επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο (ακαδ. Έτος 2023-24).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αποτελείται συνολικά από 55 μαθήματα και περιλαμβάνει τα εξής:  (34) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, (8) κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, (2) Πρακτικές Ασκήσεις, (10) επιλογές μαθημάτων στο 8ο & 9ο εξάμηνο και τέλος τη Διπλωματική Εργασία (34+8+2+10+1=55).

Οι φοιτητές που γράφτηκαν το 2021-22 στο  2ο έτος σπουδών (3ο-4ο εξάμηνο) από τη λίστα των υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού δεν υποχρεούνται να εξεταστούν στο μάθημα «Οικονομικά για Μηχανικούς». Επομένως για να ολοκληρώσουν τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών θα πρέπει να επιτύχουν σε εννέα (9)  κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Οι φοιτητές που γράφτηκαν στο 3ο & 4ο έτος σπουδών (5ο-6ο & 7ο-8ο εξάμηνο) από τη λίστα των υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού δεν υποχρεούνται να εξεταστούν στα μαθήματα «Οικονομικά για Μηχανικούς» & «Υδρογεωλογία». Επομένως θα πρέπει να επιτύχουν σε δέκα (10) κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Οι φοιτητές που γράφτηκαν στο 5ο έτος σπουδών (9ο εξάμηνο) από τη λίστα των υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού δεν υποχρεούνται να εξεταστούν στα μαθήματα «Οικονομικά για Μηχανικούς», «Υδρογεωλογία» & «Μηχανική Πετρωμάτων». Επομένως θα πρέπει να επιτύχουν σε έντεκα (11) κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Για όλους τους υπόλοιπους επι πτυχίω φοιτητές που γράφτηκαν στο 6ο έτος σπουδών ισχύει ότι και για τους φοιτητές του 9ου εξαμήνου.

Διευκρινίζεται ότι, οι ανωτέρω φοιτητές προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο  αριθμό των κατ΄επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων (πέραν των 8 που προβλέπει το ΝΠΣ βλ.σχετικό πίνακα), μπορούν να επιλέξουν και κάποιο ή κάποια από τα τρία νέα υποχρεωτικά μαθήματα του κορμού, ήτοι «Οικονομικά για Μηχανικούς», «Υδρογεωλογία» & «Μηχανική Πετρωμάτων».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ξένη Γλώσσα για όσους έχουν εισαγωγή από το ακαδ.έτος 2021-22 και παλαιότερο θεωρείται υποχρεωτικό μάθημα του κορμού και δεν υπολογίζεται στα κατ΄επιλογήν.

Download (PDF, 181KB)