ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BIP (BLENDED INTENSIVE PROGRAMME) “EFFECTIVE STUDENT ENGAGEMENT”-IMT ATLANTIQUE (MINES ALLES)

Το IMT Atlantique (Mines Allès), Γαλλίας, συμμαχία ΕULiST / European Universities Linking Society and Technology, αναφορικά διοργανώνει ένα BIP (Blended Intensive Programme) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος  Εrasmus+ με θέμα το «Student engagement» και το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και ΥΔ. Οι διαθέσιμες θέσεις για το ΕΜΠ είναι πέντε (5) συνολικά για όλους τους κύκλους σπουδών.

Πληροφορίες για το ΒIP υπάρχουν στον σύνδεσμο EULiST Blended Intensive Program – IMT.

Επισυνάπτεται η αίτηση  που θα πρέπει να καταθέσουν οι  ενδιαφερόμενοι στη Γραμματεία της Σχολής με τίτλο Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος BIP.docx.

Πληροφορίες για τα συνημμένα έγγραφα με την αίτηση που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στις Γραμματείες των Σχολών ΕΜΠ, θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο με τίτλο Selection of students for BIP – Student Engagement.docx .

Η συλλογή των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές παραστατικών θα γίνει από τις Γραμματείες των Σχολών ΕΜΠ (υπεύθυνοι για θέματα Erasmus+).

Οι αιτήσεις μετά τη συλλογή τους θα αποσταλούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (υπεύθυνος κ. Σ. Πιτσικάλης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων/παραστατικών για το BIP: 20/05/2024.

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων στο BIP θα γίνει από Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν η Καθ. Αικ. Αδάμ, ιδρυματική υπεύθυνη για το EULiST, Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, και οι Συντονιστές Erasmus+ των Σχολών που συνέλλεξαν αιτήσεις.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις αναφορικά με το BIP και τη συλλογή των αιτήσεων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κα Α. Καπετανάκη στο iroffice@central.ntua.gr, τηλ. 1017.

Download (DOCX, 28KB)

Download (DOCX, 50KB)