Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” ακαδ. έτους 2019-2020

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά) που διδάσκονται σε δύο (2) εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό) και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) επιπλέον εξαμήνου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε συναφή εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2019. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) έτη.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον θα αποφοιτήσουν την περίοδο Οκτωβρίου 2019) των συνεργαζομένων Σχολών του Ε.Μ.Π., (Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών), των αντίστοιχων Σχολών/Τμημάτων άλλων ελληνικών ΑΕΙ καθώς και  κατόχων αντιστοίχων και ισοτίμων διπλωμάτων από αναγνωρισμένες Σχολές του εξωτερικού. Γίνονται επίσης δεκτές αιτήσεις διπλωματούχων μηχανικών άλλων ειδικοτήτων που κατέχουν συναφές δίπλωμα καθώς και πτυχιούχων γεωλόγων, εφόσον κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές αντικείμενο ή έχουν σημαντική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή/και κατασκευής υπογείων έργων (η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα). Tέλος, γίνονται δεκτές αιτήσεις αποφοίτων άλλων Τμημάτων, όπως προβλέπεται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη ο γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου, η βαθμολογία στα σχετικά με το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα  και  στη διπλωματική εργασία, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι γνώσεις πληροφορικής, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές και η συνέντευξη (εφόσον απαιτηθεί).

Οι αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί επιπρόσθετα η παράλληλη παρακολούθηση μερικών προπτυχιακών μαθημάτων. Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων φοιτητών είναι είκοσι (20).

Το ΔΠΜΣ παρέχεται δωρεάν, χωρίς την καταβολή διδάκτρων ή τελών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Κτήριο Μεταλλειολόγων, ισόγειο), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση και συνοπτικό πληροφοριακό έντυπο, (διαθέσιμα από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του Προγράμματος www.tunnelling.ntua.gr)
  2. Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Οκτώβριο του 2019.
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (μόνον για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
  6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της αγγλικής ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
  7. Δύο συστατικές επιστολές.
  8. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
  9. Υπεύθυνη Δήλωση (ΜΟΝΟ από τους εργαζόμενους υποψηφίους), ότι θα προσκομίσουν έγγραφη άδεια από τον εργοδότη τους, προκειμένου να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα πρωινά και απογευματινά καθώς και ορισμένες διαλέξεις εκτός του προγράμματος σπουδών και ασκήσεις πεδίου. Η άδεια αυτή θα ζητηθεί εφόσον ο υποψήφιος εργαζόμενος επιλεγεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (κα Κ.Παπακωνσταντινοπούλου), τηλ. 210 7722066, e-mail: metaptyhiako@metal.ntua.gr και από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στο διαδίκτυο www.tunnelling.ntua.gr.

Ο Δ/ντής του ΔΠΜΣ

Α.Μπενάρδος, Αν. Καθηγητής