Τεχνολογία Γεωτρήσεων

Το μάθημα «Τεχνολογία Γεωτρήσεων» αποτελεί το μάθημα εισαγωγής στη διαδικασία όρυξης βαθιών γεωτρήσεων με σκοπό την κατανόηση των παραμέτρων του γεω-περιβάλλοντος των μεγάλων γεωτρητικών έργων (βαθιές γεωτρήσεις) και την ανάπτυξη συνδυαστικής μεθοδολογίας για τον τεχνικό  σχεδιασμό, την επιλογή εξοπλισμού, τη βελτιστοποίηση κόστους και την ασφαλή & περιβαλλοντικά συμβατή εκτέλεση του. Η επίλυση ασκήσεων και η ακόλουθη συζήτηση καθώς και η μελέτη και αναλυτική παρουσίαση εκ μέρους των φοιτητών ενός θέματος σχετικού με τη όρυξη γεωτρήσεων αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων τους να προσεγγίζουν με επιστημονικό τρόπο τεχνικά θέματα.

Το μάθημα αποτελεί θεμέλιο λίθο γνώσεων για όσους εκ των φοιτητών επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο αντικείμενο της Τεχνολογίας και Μηχανικής Γεωτρήσεων (κι ευρύτερα σε αυτό της Μηχανικής Πετρελαίων και της Γεωθερμίας) σε Μεταπτυχιακό ή σε Διδακτορικό επίπεδο.

Περιγραφή

  • Περιστροφική διάτρηση και μηχανολογικός εξοπλισμός, βασική τεχνολογία και αρχές λειτουργίας
  • Εκτίμηση γεωμηχανικών παραμέτρων (γεωπιέσεις, ρωγμάτωση σχηματισμού) με στόχο τον προσδιορισμό του επιτρεπτού παραθύρου πιέσεων
  • Ρευστά διάτρησης, ιδιότητες, τεχνικές προδιορισμού και καθορισμού τους (πυκνότητα, ιξώδες, γέλη κλπ)
  • Κοπτικά άκρα – Μηχανισμός αποσύνθεσης πετρώματος, κατηγοριοποίηση κοπτικών άκρων, ειδική ενέργεια
  • Διατρητική στήλη (παράμετροι & κριτήρια σχεδιασμού), στελέχη, αντίβαρα, κατώτερη συνδεσμολογία, ειδικός εξοπλισμός, μανούβρες κίνησης της γεωτρητικής στήλης, καταπονήσεις, διαστασιολόγηση ως προς τα κριτήρια αντοχής
  • Σχεδιασμός σωλήνωσης και τσιμέντωση γεωτρήσεων, χρησιμοποιούμενοι τύποι σωλήνων, ειδικά εξαρτήματα, τοποθέτηση σωλήνωσης, προσδορισμός ποσότητας και χαρακτηριστικών τσιμέντου, μέθοδοι εισαγωγής του πέριξ της σωλήνωσης
  • Κεκλιμένες & οριζόντιες γεωτρήσεις, προσδιορισμός τροχιάς κεκλιμένων γεωτρήσεων, σχεδιασμός τροχιάς, έλεγχος επίτευξης της επιθυμητής τροχιάς, όργανα και τεχνικές
  • Ολοκλήρωση σωληνωμένων γεωτρήσεων, σωληνοειδές, packers, κεφαλή γεώτρησης, χριστουγεννιάτικο δέντρο
  • Ανάλυση και εκτίμηση κόστους διάτρησης

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2097