Μηχανική Πετρελαίων

Το μάθημα «Μηχανική Πετρελαίων» αποτελεί εισαγωγή σε έννοιες σχετικές με την εκμετάλλευση υπογείων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και στοχεύει στην παρουσίαση των εννοιών που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα και την κίνηση των ρευστών σε έναν ταμιευτήρα. Αποσκοπεί στο να δοθεί στους φοιτητές η γνώση για να εκτιμήσουν τον τρόπο απόκρισης του ταμιευτήρα σε κάθε σχήμα παραγωγής και να επιλύσουν σύνθετα προβλήματα της Μηχανικής Πετρελαίων και του σχεδιασμού της παραγωγής με πρακτικό τρόπο. Η επίλυση σειράς ασκήσεων και εφαρμογών και η ακόλουθη συζήτηση επί των εργασιών καθώς και η μελέτη και αναλυτική παρουσίαση ενός σχετικού θέματος αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων τους να προσεγγίζουν με επιστημονικό τρόπο τα σχετικά θέματα.

Το μάθημα αποτελεί θεμέλιο λίθο γνώσεων για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Μεταπτυχιακό ή σε Διδακτορικό επίπεδο.

Περιγραφή

 • Εισαγωγή στη Μηχανική Πετρελαίων
 • Μηχανισμοί θερμοδυναμικής συμπεριφοράς των κίνησης των ρευστών
 • Ταμιευτήρες υδρογονανθράκων, χαρακτηριστικά αποθηκευτικών πετρωμάτων, ιδιότητες
 • Ιδιότητες ρευστών του ταμιευτήρα, ογκομετρική συμπεριφορά μιγμάτων υδρογονανθράκων (ανάλυση PVT)
 • Ιδιότητες πετρώματος, αλληλεπίδραση πετρώματος και ρευστών στον ταμιευτήρα
 • Εκτίμηση επιτόπου και απολήψιμων αποθεμάτων με χρήση στατικών μεθόδων για τις περιπτώσεις ταμιευτήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Πρωτογενής παραγωγή υδρογονανθράκων, ανάλυση απόδοσης ταμιευτήρων, χρήση μεθόδου ισοζυγίου μάζας και ποσοτικοποίηση δεικτών παραγωγικότητας
 • Μέθοδοι μαθηματικής περιγραφής της ροής υδρογονανθράκων, σχέση πίεσης-παροχής σε γραμμικά και κυκλινδρικά συστήματα, επιδερμικός συντελεστής, επέκταση σε πολυφασική ροή
 • Δευτερογενής παραγωγή υδρογονανθράκων, μεθοδολογία εισπίεσης νερού, ανάλυση σχήματος κατάκλυσης με χρήση της μεθόδου Buckley-Leverett
 • Τριτογενής παραγωγή υδρογονανθράκων
 • Παραγωγικότητα ταμιευτήρων, γεωτρήσεων και συνδυασμένου συστήματος, καμπύλες IPR και VLP, κομβική ανάλυση
 • Επιφανειακή επεξεργασία παραγόμενων  υδρογονανθράκων

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2144