Στοιχεία Οπλισμένου Σκυροδέματος και Μεταλλικών Κατασκευών (*κατ’ επιλογή εμβάθυνσης)

Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαιτούμενες γνώσεις για την κατανόηση του σχεδιασμού δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: (1) εισαγωγή στους σύγχρονους κανονισμούς δοκιμών έργων και στη φιλοσοφία του σχεδιασμού έναντι οριακών καταστάσεων με τη χρήση επιμέρους συντελεστών ασφαλείας, (2) τις ιδιότητες σχεδιασμού και τις κατηγορίες σκυροδέματος, χάλυβα οπλισμού και δομικού χάλυβα, σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, (3) τις μεθόδους υπολογισμού του οπλισμού δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, με έμφαση στην ανάλυση ορθογωνικών διατομών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονισμών, (4)  τις μεθόδους υπολογισμού δομικών στοιχείων από ολόσωμες χαλύβδινες διατομές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονισμών.

Περιγραφή

  • Εισαγωγή στους σύγχρονους ευρωπαϊκούς δομικούς κανονισμούς. Σχεδιασμός έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας και λειτουργικότητας. Συνδυασμοί φορτίσεων. Μέθοδοι επιμέρους συντελεστών ασφαλείας. Διαδικασία ελέγχων επάρκειας.
  • Ιδιότητες σχεδιασμού σκυροδέματος, χάλυβα οπλισμού και δομικού χάλυβα.
  • Υπολογισμός απαιτούμενου οπλισμού στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη: κατανομή των τάσεων στο σκυρόδεμα, απλά και διπλά οπλισμένες διατομές, υπολογισμός εφελκυόμενου και θλιβόμενου οπλισμού.
  • Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Μ-Ν. Συμμετρική όπλιση διατομών. Έλεγχος για φαινόμενα δευτέρας τάξης.
  • Έλεγχος οπλισμένου σκυροδέματος σε τέμνουσα: αντοχή χωρίς οπλισμό, η σημασία του διατμητικού οπλισμού, το δικτυωτό ανάλογο υπολογισμού, αντοχή διαγώνιων θλιπτήρων σκυροδέματος, υπολογισμός του οπλισμού διάτμησης.
  • Όπλιση δοκών και πλακών οπλισμένου σκυροδέματος: υπολογισμός οπλισμών, ελάχιστοι και μέγιστοι οπλισμοί. Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. Ανθεκτικότητα σε διάρκεια.
  • Δομικά στοιχεία ολόσωμης χαλύβδινης διατομής: κατάταξη διατομής, σχεδιασμός και έλεγχος επάρκειας έναντι: αξονικού εφελκυσμού, κάμψης, τέμνουσας, αξονικής θλίψης και συνδυασμού αυτών. Έλεγχος σε λυγισμό: καμπτικός, στρεπτικός, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός. Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας.
  • Συνδέσεις στοιχείων μεταλλικών κατασκευών.

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2056