Γεωστατιστική

Η Γεωστατιστική αποτελεί εφαρμογή της θεωρίας των Τυχαίων Συναρτήσεων στις Γεωεπιστήμες. Στόχος της είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών αλγορίθμων παρεμβολής για την δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων της μεταβλητής ενδιαφέροντος, όπως μεταλλική περιεκτικότητα ή τύπος πετρώματος. Η ύλη του μαθήματος αυτού σκοπεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της Γεωστατιστικής και την εφαρμογή τους σε προβλήματα Μεταλλευτικής Έρευνας με σημαντικότερο τον υπολογισμό των αποθεμάτων ενός μεταλλευτικού κοιτάσματος.

Περιγραφή

Επισκόπηση συμβατικών μεθόδων εκτίμησης αποθεμάτων και η σημασία της αξιοπιστίας. Συλλογή δεδομένων και προετοιμασία της βάσης δεδομένων, περιγραφές πυρήνων γεωτρήσεων, γεωλογικό μοντέλο, γεωλογικές ενότητες. Ανάλυση δεδομένων έρευνας: στατιστική και γραφική ανάλυση γεωτρητικών δεδομένων συνολικά και ανά γεωλογική μονάδα, συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών, καθορισμός επιλεκτικής μονάδας εκτίμησης (μπλοκ), ανάπτυξη μοντέλου με μπλοκ.

Μη παραμετρική στατιστική μιας, δύο και περισσότερων Τυχαίων Μεταβλητών (ΤΜ). Ακολουθίες ΤΜ, διανυσματική παράσταση των ΤΜ. H έννοια της Τυχαίας Συνάρτησης (ΤΣ), απλοποιημένα μοντέλα ΤΣ. Χωρική συσχέτιση και συνάρτηση βαριογράμματος, μοντέλα βαριογράμματος. Οι μέθοδοι της προβολής με γνωστή και άγνωστη μέση τιμή (αλγόριθμοι simple και ordinary Kriging).

Δομική ανάλυση του κοιτάσματος: υπολογισμός πειραματικής συνάρτησης βαριογράμματος, μελέτη ισοτροπίας και ανάλυση των χαρακτηριστικών του. Εκτίμηση: καθορισμός γειτονιάς εκτίμησης, εφαρμογή του αλγορίθμου kriging, υπολογισμός περιεκτικότητας κάθε μπλοκ, υπολογισμός σφαλμάτων, αξιολόγηση του αριθμητικού μοντέλου με γραφική επισκόπηση και στατιστική σύγκριση, καμπύλες περιεκτικότητας – αποθεμάτων. Κατάταξη των αποθεμάτων ανάλογα με τα υπολογισθέντα σφάλματα.

Μελέτες εφαρμογής με το Excel και το εξειδικευμένο λογισμικό ISATIS.

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2031