Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων

Το μάθημα στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα ορθολογικού σχεδιασμού των υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων υπό το πρίσμα τεχνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών κριτηρίων και ασφάλειας των εργασιών. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

Περιγραφή

Στο μάθημα περιγράφονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων οι οποίες και εφαρμόζονται με τη βοήθεια κατάλληλου μεταλλευτικού λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  • Εμβάθυνση σε βασικές μεταλλευτικές έννοιες.
  • Μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός εκμετάλλευσης
  • Εκτίμηση της οικονομικότητας της εκμετάλλευσης μέσα από τον προσδιορισμό κρίσιμων παραμέτρων (Οριακή Περιεκτικότητα, Οικονομική Σχέση Εκμετάλλευσης)
  • Εκμάθηση εξειδικευμένου μεταλλευτικού λογισμικού για το σχεδιασμό επιφανειακής εκμετάλλευσης
  • Διαμόρφωση μοντέλου κοιτάσματος
  • Βελτιστοποίηση ορίων εκμετάλλευσης
  • Προσδιορισμός βέλτιστων γεωμετρικών χαρακτηριστικών και δημιουργία σχεδίων εκμετάλλευσης
  • Ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού εκμετάλλευσης ανά κατηγορία κοιτάσματος (μάρμαρα, βιομηχανικά ορυκτά, αδρανή, μεταλλεύματα, κ.λπ).

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2051