Σχεδιασμός Υπόγειων Εκμεταλλεύσεων

Το μάθημα αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά των μεθόδων και τεχνικών υπόγειας εκμετάλλευσης για την απόληψη κοιτασμάτων μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών. Εξετάζονται και αξιολογούνται οι κύριες μέθοδοι εκμετάλλευσης με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αναλύεται το πεδίο εφαρμογής και των συνθηκών που ευνοούν την εφαρμοσιμότητά τους και αξιολογούνται ζητήματα που αφορούν την παραγωγική δυναμικότητα και του κόστους παραγωγής των μεθόδων. Διδάσκονται οι αρχές του σχεδιασμού, η μεθοδολογία που ακολουθείται για την επιλογή το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των κύριων και υποστηρικτικών έργων που δομούν το υπόγειο σύστημα εκμετάλλευσης και απαιτούνται για την υλοποίησή του.

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει τις κύριες οικογένειες των μεθόδων υπόγειας εκμετάλλευσης, αξιολογεί και αναλύει τα χαρακτηριστικά της κάθε μεθόδου, παρουσιάζει πρότυπες μελέτες περίπτωσης και επίσης διδάσκει τις βασικές κατευθύνσεις και μεθοδολογίες που αφορούν στον σχεδιασμό του συστήματος της υπόγειας εκμετάλλευσης και των έργων οι οποίες τις δομούν.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται:

  • Βασικές αρχές της υπόγειας εκμετάλλευσης. Υπόγειες εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων στον Ελλαδικό χώρο.
  • Μέθοδοι εκμετάλλευσης με κενά μέτωπα (κατά μέτωπο προσβολή, μέθοδος βαθμίδων, διαδοχικοί όροφοι με κενά μέτωπα, θαλάμων και στύλων)
  • Ανάλυση σχεδιασμού και εκτίμηση μέγιστου ανοίγματος εκμετάλλευσης με τη μέθοδο modified stability graph.
  • Ανάλυση και σχεδιασμός υπόγειας εκμετάλλευσης με τη μέθοδο θαλάμων και στύλων.
  • Μέθοδοι γομούμενων μετώπων (συμπτυσσόμενο μέτωπο, μέθοδος εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων )
  • Μέθοδοι εκμετάλλευσης με κατακρημνιζόμενα μέτωπα (ευθύγραμμο επίμηκες μέτωπο, διαδοχικοί όροφοι με κατακρήμνιση οροφής, κατακρήμνιση πατώματος)

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2050