ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΜΜ ΤΟΥ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.), την Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β.), την αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4485/2017 από το […]