Ιωάννης Ζευγώλης

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωτεχνική Μηχανική στα μεταλλευτικά και τεχνικά έργα

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.39, 2ος Όροφος
+30 210 7722194
izevgolis@metal.ntua.gr

http://users.ntua.gr/izevgolis

 

Ο Δρ. Ιωάννης Ζευγώλης είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. (Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων, Τομέας Μεταλλευτικής), με γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική Μηχανική στα μεταλλευτικά και τεχνικά έργα».
Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. (2002) και κάτοχος μεταπτυχιακού (2003) και διδακτορικού (2007) διπλώματος στη γεωτεχνική μηχανική από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Purdue University (ΗΠΑ). Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του στις ΗΠΑ (2002-07), κατείχε θέση έμμισθου βοηθού έρευνας και διδασκαλίας.

Την περίοδο 2008-13 εργάσθηκε ως γεωτεχνικός μηχανικός και ως μεταλλειολόγος μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα και στη βιομηχανία, ενώ την περίοδο 2013-14 εργάσθηκε ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Από το 2014 έως το 2019, υπηρέτησε ως (μόνιμος) Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων, Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής). Επίσης, έχει υπηρετήσει ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (2010, 2011).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα γεωτεχνικής μηχανικής στη μεταλλευτική, στις εφαρμογές πιθανοτικών και στοχαστικών μεθόδων στη γεωτεχνική μηχανική, και στην ανάλυση συμπεριφοράς γεωτεχνικών έργων με αριθμητικές προσομοιώσεις. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής, κύριος ερευνητής ή επιστημονικά υπεύθυνος σε πάνω από 15 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα στις ΗΠΑ, και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 45 εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Διετέλεσε ή διατελεί κριτής επιστημονικών εργασιών σε πολλά διεθνή περιοδικά, καθώς και αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων ή ειδικός εμπειρογνώμονας εκ μέρους ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων (ΙΚΥ, ΕΛΙΔΕΚ, EIT Raw Materials). Είναι, ή έχει υπάρξει, μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων (ISSMGE, IGS, ASCE, SME, EEEEΓΜ, κ.ά.). Είναι μέλος της τεχνικής επιτροπής TC304 - Engineering Practice of Risk Assessment and Management του ISSMGE.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Zevgolis, I.E., Bourdeau, P.L. (2017). Reliability and Redundancy of the Internal Stability of Reinforced Soil Walls, Computers and Geotechnics, 84: 152-163.
 2. Gaidajis, G., Anagnostopoulos, A., Garidi, A., Mylona, E., Zevgolis, I.E. (2017). Laboratory Evaluation of Phosphogypsum for Potential Alternative Uses, Environmental Geotechnics, 5(6):310-323.
 3. Zevgolis, I.E., Daffas, Z.A. (2018). System Reliability Assessment of Soil Nail Walls, Computers and Geotechnics, 98:232-242.
 4. Zevgolis, I.E. (2018). A Finite Element Investigation on Displacements of Reinforced Soil Walls Under the Effect of Typical Traffic Load, Transportation Infrastructure Geotechnology, Springer, 5(3): 231-249.
 5. Zevgolis, I.E., Deliveris, A.V., Koukouzas, N.C. (2018). Probabilistic design optimization and simplified geotechnical risk analysis for large open pit excavations, Computers and Geotechnics, 103: 153-164.
 6. Zevgolis, I.E. (2018). Geotechnical characterization of mining rock waste dumps in central Evia, Greece, Environmental Earth Sciences, 77(16): 566.
 7. Zevgolis, I.E., Deliveris, A.V., Koukouzas, N.C. (2019). Slope failure incidents and other stability concerns in surface lignite mines in Greece, Journal of Sustainable Mining, 18(4): 182-197.
 8. Masoudian, M.S., Zevgolis, I.E., Deliveris, A.V., Marshall, A.M., Heron, C.M., Koukouzas, N.C. (2019). Stability and characterisation of spoil heaps in European surface lignite mines: a state-of-the-art review in light of new data, Environmental Earth Sciences, 78(16):505.
 9. Deliveris, A.V., Zevgolis, I.E., Koukouzas, N.C. (2020). Probabilistic evaluation of local overstress on slope stability problems. Geotechnical and Geological Engineering, doi 10.1007/s10706-020-01199-4.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων (8ο εξάμηνο)
 • Μηχανική Πετρωμάτων (8ο εξάμηνο)
 • Υποστήριξη Υπόγειων Έργων (8ο εξάμηνο)
 • Ειδικά Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής (9ο εξάμηνο)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Γεωτεχνική και Γεωφυσική Έρευνα Υπεδάφους (Α΄ Εξάμηνο - Δ.Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων)