Ιωάννης Ζευγώλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωτεχνική Μηχανική στα μεταλλευτικά και τεχνικά έργα

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.39, 2ος Όροφος
+30 210 7722194
izevgolis@metal.ntua.gr

http://users.ntua.gr/izevgolis

 

 

Ο Δρ. Ιωάννης Ζευγώλης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. (2002) και κάτοχος μεταπτυχιακού (2003) και διδακτορικού (2007) διπλώματος στη γεωτεχνική μηχανική από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Purdue University (ΗΠΑ). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Purdue (2002-07), κατείχε θέση έμμισθου βοηθού έρευνας και διδασκαλίας στον Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής. Έχει εργασθεί ως γεωτεχνικός μηχανικός και ως μεταλλειολόγος μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα και στη βιομηχανία (2008-13), και ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (2013-14). Από το 2014 έως το 2019, υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής). Επίσης, έχει υπηρετήσει ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (2010, 2011). Στο Ε.Μ.Π. υπηρετεί από τον Δεκέμβριο του 2019.


Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν: (1) σε θέματα εφαρμογών γεωτεχνικής μηχανικής στη μεταλλευτική και εξορυκτική δραστηριότητα, (2) σε θέματα αβεβαιότητας, αξιοπιστίας, και διακινδύνευσης στη γεωτεχνική μηχανική, και (3) στην ανάλυση γεωτεχνικών έργων με υπολογιστικές και αριθμητικές μεθόδους. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής, κύριος ερευνητής ή επιστημονικά υπεύθυνος σε 19 ερευνητικά προγράμματα (8 ευρωπαϊκά, 8 εθνικά, 3 στις ΗΠΑ), και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Διατελεί τακτικά κριτής εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και αξιολογητής ή ειδικός εμπειρογνώμονας για λογαριασμό ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων χρηματοδότησης. Έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών επιτροπών σε 10 διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος των τεχνικών επιτροπών "TC221 Tailing and Mine Wastes" και "TC304 Engineering Practice of Risk Assessment and Management" του International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) και μέλος της τεχνικής επιτροπής “TC Georisk Assessment and Mitigation” του International Consortium on Geo-disaster Reduction (ICGDR).


 1. Zevgolis, I.E., Bourdeau, P.L. (2017). Reliability and Redundancy of the Internal Stability of Reinforced Soil Walls, Computers and Geotechnics, 84: 152-163, https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2016.11.022
 2. Zevgolis, I.E., Daffas, Z.Α. (2018). System Reliability Assessment of Soil Nail Walls, Computers and Geotechnics, 98: 232-242, https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2017.10.020
 3. Zevgolis, I.E. (2018). A Finite Element Investigation on Displacements of Reinforced Soil Walls Under the Effect of Typical Traffic Load, Transportation Infrastructure Geotechnology, Springer, 5(3):231-249, https://doi.org/10.1007/s40515-018-0059-9
 4. Zevgolis, I.E., Deliveris, A.V., Koukouzas, N.C. (2018). Probabilistic design optimization and simplified geotechnical risk analysis for large open pit excavations, Computers and Geotechnics, 103: 153-164, https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2018.07.024
 5. Deliveris, A.V., Zevgolis, I.E., Koukouzas, N.C. (2021). Progressive failure of slopes: stochastic simulation based on transition probabilities and Markov chains, Geotechnical and Geological Engineering, 39(6), 4491-4510, https://doi.org/10.1007/s10706-021-01778-z
 6. Zevgolis, I.E., Theocharis, A.Ι., Deliveris, A.V., Koukouzas, N.C., Roumpos, C., Marshall, A.M. (2021). Geotechnical characterization of fine-grained spoil material from surface coal mines, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 147(7), 04021050 https://doi.org/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0002550
 7. Mikroutsikos, A., Theocharis, A.I., Koukouzas, N.C., Zevgolis, I.E. (2021). Slope stability of deep surface coal mines in the presence of a weak zone, Geomechanics and Geophysics for Geo-energy and Geo-resources, 7(3) 66, https://doi.org/10.1007/s40948-021-00265-2
 8. Theocharis, A.I., Zevgolis, I.E., Deliveris, A.V., Karametou, R., Koukouzas, N.C. (2022). From climate conditions to the numerical slope stability analysis of surface coal mines, Applied Sciences (Switzerland), 12(3), 1538, https://doi.org/10.3390/app12031538
 9. Deliveris, A.V., Theocharis, A.I., Koukouzas, N.C., Zevgolis, I.E. (2022). Numerical slope stability analysis of deep excavations under rainfall infiltration. Geotechnical and Geological Engineering, 40:4023–4039, https://doi.org/1007/s10706-022-02135-4
 10. Theocharis, Α.Ι., Zevgolis, Ι.Ε., Roumpos, C., Koukouzas, N.C. (2022). 3D numerical analysis for the valorization potential of spoil heaps by shallow foundations. Sustainability, 14(12), 7363, https://doi.org/10.3390/su14127363

Για πλήρη λίστα δημοσιεύσεων, βλ. προφίλ στο Google Scholar

Προπτυχιακά Μαθήματα


 • Διαχρονική εξέλιξη της Μεταλλευτικής και της Μεταλλουργίας (1ο εξάμηνο)
 • Ασφάλεια και Υγεία (7ο εξάμηνο)
 • Μηχανική Πετρωμάτων (7ο εξάμηνο)
 • Εδαφομηχανική (8ο εξάμηνο)
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ (8ο εξάμηνο)
 • Στοιχεία Θεμελιώσεων και Αντιστηρίξεων (9ο εξάμηνο)
 • Ειδικά Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής (9ο εξάμηνο)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Γεωτεχνική και Γεωφυσική Έρευνα Υπεδάφους (Α΄ Εξάμηνο - Δ.Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων)