Κωνσταντίνος Λουπασάκης

Αν. Καθηγητής

Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνικές Μέθοδοι Βελτίωσης Γεωλογικών Σχηματισμών

 

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.21, 1ος όροφος
+30 210 772-2087
cloupasakis@metal.ntua.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Λουπασάκης Κωνσταντίνος κατέχει δυο βασικούς τίτλους σπουδών, του Γεωλόγου, το 1995, και του Πολιτικού Μηχανικού, το 2001, καθώς και δύο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία, το 1998, και ένα Διδακτορικό Δίπλωμα Τεχνικής Γεωλογίας, το 2002.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην γεωτεχνική μηχανική με έμφαση στην τεχνική γεωλογία, στην εδαφομηχανική - βραχομηχανική, στην υπολογιστική γεωτεχνική μηχανική, στης γεωτεχνικές μεθόδους βελτίωσης των γεωλογικών σχηματισμών και στην διερεύνηση-ανάσχεση των φυσικών καταστροφικών φαινομένων.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 85 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και 6 διδακτικά βιβλία και τεύχη σημειώσεων.
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες βιογραφικό εδώ.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kouli, M., Loupasakis, C., Soupios, P., Rozos, D., Vallianatos, F. (2014) Landslide susceptibility mapping by comparing the WLC and WofE multi-criteria methods in the West Crete Island, Greece. Environmental Earth Sciences, Springer, 72:5197–5219, DOI 10.1007/s12665-014-3389-0
 • Savvaidis A., Margaris B., Theodoulidis N., Lekidis V., Karakostas Ch., Loupasakis C., Rozos D., Soupios P., Mangriotis M-D., Dikmen U., Tsangaratos P., Kokinou E., Vafidis A., Rondoyanni Th., Kalogeras I., Koutrakis S., Sarris A., Papadopoulos N. (2014) Geo-Characterization at selected accelerometric stations in Crete (Greece) and comparison of earthquake data recordings with EC8 elastic spectra, Central European Journal of Geosciences, Versita-Springer, 6:1, pp 88-103. (Erratum: open Geoshi 2015;5:1-4)
 • Raspini, F., Bianchini, S., Moretti, S., Loupasakis, C., Rozos, D., Duro, J., Garcia, M., (2016) Advanced interpretation of interferometric SAR data to detect, monitor and model ground subsidence: outcomes from the ESA-GMES Terrafirma project. Natural Hazards, 83:S155–S181, DOI 10.1007/s11069-016-2341-x
 • Svigkas N., Papoutsis I., Loupasakis C., Tsangaratos P., Kiratzi An., Kontoes Ch. (2016) Land subsidence rebound detected via multi-temporal InSAR and ground truth data in Kalochori and Sindos regions, Northern Greece. Engineering Geology, Elsevier, 209(2016): 175-186.
 • Triantafyllidis St., Loupasakis C., Tsangaratos P., (2016) Geochemical modeling-based rehabilitation proposal for abandoned sulfidic flotation mill tailings, Kirki, Thrace, NE Greece. Environmental Earth Sciences Versita-Springer, 75:1403 DOI 10.1007/s12665-016-6213-1
 • Svigkas N., Papoutsis I., Loupasakis C., Tsangaratos P., Kiratzi An., Kontoes Ch., (2017) InSAR time-series monitoring of ground displacement trends in an industrial area (Oreokastro - Thessaloniki, Greece): detection of natural surface rebound and new tectonic insights, Environmental Earth Sciences Versita-Springer, 76:195 DOI 10.1007/s12665-017-6517-9

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Τεχνική Γεωλογία Ι (Ζ΄ Εξάμηνο)
  Τεχνική Γεωλογία ΙΙ (Η΄ Εξάμηνο)
  Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων (Η΄ Εξάμηνο)
  Μέθοδοι Βελτίωσης Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών (Θ΄ Εξάμηνο)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Τεχνική Γεωλογία Υπόγειων Έργων (Α΄ Εξάμηνο) Δ.Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων