Αναπλήρωση του μαθήματος του 9ου εξαμ. «Τεχνικές Διανοίξεως Σηράγγων»

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 9ου εξαμ. «Τεχνικές Διανοίξεως Σηράγγων» στις 15:00-18:30 στην αιθ.203 του κτ. Μεταλλειολόγων την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019.