ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-2023

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.), την Κ.Υ.Α. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481 τ.Β.), την αντικατάσταση των παρ. 2, 6 & 7 καθώς και την προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 19 του Ν. 4485/2017 σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ.Α), το άρθρο 127 παρ. 1 του Ν. 4692/2020 και το άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 τ.Α), ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, για την τριετία 2020-2023.

Υποψήφιοι σύμφωνα με το Νόμο δύνανται να είναι μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών (έναρξη θητείας 1-9-2020 με λήξη θητείας 31-8-2023).

Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

H ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, να υποβάλλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία της Σχολής από σήμερα 29 Ιουνίου 2020 έως και τις 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 με αίτησή τους προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και συνημμένη σε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση: secretary@metal.ntua.gr. Ως ημερομηνία της εκλογής ορίζεται η 10η Ιουλίου 2020 με δυνατότητα επαναληπτικής εκλογής, αν χρειαστεί, την επόμενη εργάσιμη ημέρα 13 Ιουλίου 2020.

  Ο Κοσμήτορα

Δ. Καλιαμπάκος

      Καθηγητής

Download (PDF, 339KB)