ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-23

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/4-8-2017) και στην υπ’ αριθμ. 40558/2-10-2017 Απόφαση του Πρύτανη Ε.Μ.Π. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3646 τ.Β’/16.10.2017, προκηρύσσονται  εκλογές για την ανάδειξη πέντε (5) μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας  της Σχολής.

Υποψήφιοι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, δύνανται να είναι τα  μέλη ΔΕΠ της Σχολής.

Επισημαίνεται ότι η Κοσμητεία, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του Νόμου 4485/2017, αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη Προέδρου Τμήματος, από τους Διευθυντές Τομέων, από πέντε (5) εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής  μέλη ΔΕΠ, από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Η θητεία των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας, είναι τριετής και διαρκεί τρία διαδοχικά ακαδημαϊκά έτη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία της Σχολής από 23/7/2020 έως και τις 29/7/2020. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και συνημμένη σε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση: secretary@metal.ntua.gr.

O Κοσμήτορας

Δ. Καλιαμπάκος

Καθηγητής ΕΜΠ

Download (PDF, 258KB)