ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.), την Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β.) και την αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4485/2017 από το άρθρο 98 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ.Α), ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής:

  1. Μεταλλευτικής
  2. Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
  3. Γεωλογικών Επιστημών
  4. Download (PDF, 410KB)