ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 21/11/2022) έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.7.2022/τ.Α΄), την με αριθμ. πρωτ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ. Φ11/148744/Ζ2/30-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΒ046ΜΤΛΗ-ΑΦΙ) υπουργική απόφαση, την απόφαση της υπ’ αριθμ. 6/1-11-2022 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. και την με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./121/οικ.17187/27-10-2022 (αρ.πρωτ. ΕΜΠ 55138/4-11-2022) απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 33/06) του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφάσισε την έκδοση προκήρυξης θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης (5 μήνες), για το εαρινό εξάμηνο, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, με δυνατότητα ανανέωσης, ως εξής:

Download (PDF, 351KB)