ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2023-2025

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α./21-7-2022) και το Κεφάλαιο Α’ (Μέρος Β’), άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5220/τ.Β/7-10-2022), ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών Ε.Μ.Π., προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής: Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών και Γεωλογικών Επιστημών.

Download (PDF, 552KB)