ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ Ε.ΔΙ.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 1389/τ.Γ./19-5-2023 δημοσιεύτηκε προκήρυξη μίας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π ως εξής:

Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών – Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών

Αριθμ. Προκήρυξης 23431/16-5-2023

Μία (1) θέση Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ Κατηγορίας, με Δ’ Εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή (5) θητεία με γνωστικό αντικείμενο “Ανάλυση και βελτιστοποίηση περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος βιομηχανικών διεργασιών”.

 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 1365/τ.Γ./19-5-2023 δημοσιεύτηκε προκήρυξη μίας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π ως εξής:

Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών – Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών

Αριθμ. Προκήρυξης 23434/16-5-2023

Μία (1) θέση Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ Κατηγορίας, με Δ’ Εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή (5) θητεία με γνωστικό αντικείμενο “Μέθοδοι προσδιορισμού χημικών ειδών σε περιβαλλοντικά δείγματα και δείγματα βιοτεχνολογικών διεργασιών”.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις, να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών απο την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο (9-6-23).