ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (απόφαση Γ.Σ. 11-09-2023) στα γνωστικά αντικείμενα των τριών Τομέων της (Γεωλογικών Επιστημών, Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών), όπως παρακάτω:

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών (2 θέσεις)

  • Γεωπληροφορική και Μηχανική Μάθηση στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία (1 θέση)
  • Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία (1 θέση)

Τομέας Μεταλλευτικής (4 θέσεις)

  • Υπαίθριες Εκμεταλλεύσεις (1 θέση)
  • Μεταλλευτική και Κοινωνία (1 θέση)
  • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική (1 θέση)
  • Γεωτεχνική Μηχανική (1 θέση)

 Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών (4 θέσεις)

  • Υπολογιστική Φυσική Μεταλλουργία και Κατεργασίες Διαμόρφωσης (1 θέση)
  • Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Μεταλλουργία και στην Επιστήμη Υλικών (1 θέση)
  • Επεξεργασία και εξευγενισμός Βιομηχανικών Ορυκτών (1 θέση)
  • Υδρομεταλλουργία (1 θέση)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΑΕΙ, κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας, των οποίων το δίπλωμα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου (master). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας απόφοιτος ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης και μη κάτοχος ΜΔΕ. Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων Σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι ΜΔΕ και σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2023 στη Γραμματεία της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα) τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση σε ειδικό έντυπο (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής www.metal.ntua.gr).

2) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού.

4) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου.

5) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

6) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις          σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

7) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

8) Δύο συστατικές επιστολές.

9) Προσχέδιο για το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.

10) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, τότε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 304 παρ.4 του Ν.4957/22 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 36 παρ.2 του Ν. 5029/23.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής (κ. Πασχαλίδου Αγγελική τηλ.: 210-7722062).

Download (DOC, 74KB)