ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΣΟ)

Για την έκδοση του Δελτίου Ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική αίτηση στο δικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr.

Η αίτηση υποβάλλεται έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την κατάθεση των δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής.

Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου καθώς και σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης (username & password) που θα παραλάβετε με  e-mail.

Προσοχή στην καταχώρηση της φωτογραφίας, θα πρέπει να είναι τύπου αστυνομικής ταυτότητας, σε ουδέτερο φόντο και να εστιάζει μόνο στο πρόσωπο.

Αφού εγκριθεί η αίτησή σας από την Γραμματεία, θα παραλαμβάνετε το Δελτίο από το σημείο παράδοσης το οποίο έχετε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής σας. Το δελτίο παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο μήνες. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή του χάνει το δικαίωμα παραλαβής του συγκεκριμένου δελτίου και πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση και να ακολουθήσει τη διαδικασία από την αρχή.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας η αίτηση επανεκτύπωσης γίνεται έπειτα από αίτηση στη Γραμματεία με την συνυποβολή από τον φοιτητή της σχετικής επίσημης βεβαίωσης απώλειας από Δημόσια Αρχή (αστυνομικό τμήμα). Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής επιβαρύνεται με το κόστος της επανεκτύπωσης της ταυτότητας.