ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PEOPLECERT ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΙΜΒΡΟ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

H PeopleCert ανακοινώνει τον 2ο Κύκλο του Προγράµµατος Υποτροφιών «Τιµώντας τους Κωνσταντινουπολίτες ∆ασκάλους µας» στη µνήµη διαπρεπών καθηγητών της Oµογένειας.
1. Yποτροφία «Βασίλης Κασαπίδης»
2. Υποτροφία «∆ηµήτρης Παντελάρας»
3. Υποτροφία «Αρίστη Κιµιατζή»
Οι υποτροφίες είναι ετήσιες – µέχρι του ποσού των €8.000 εκάστη – και περιλαµβάνουν το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος 2023-2024 ή το επόµενο εφόσον έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραµµα σπουδών.

Download (PDF, 1.77MB)