ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών προκηρύσσει επτά (7) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (απόφαση Γ.Σ. 01-04-2024) στα γνωστικά αντικείμενα των τριών Τομέων της (Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών και Γεωλογικών Επιστημών), όπως παρακάτω:

Τομέας Μεταλλευτικής (4 θέσεις)

  • Υπαίθριες Εκμεταλλεύσεις (1 θέση)
  • Διαχείριση Έργων (1 θέση)
  • Ασφάλεια και Υγεία (1 θέση)
  • Γεωτεχνική Μηχανική (1 θέση)

Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών (1 θέση)

  • Φυσική Μεταλλουργία μη Σιδηρούχων Κραμάτων (1 θέση)

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών (2 θέσεις)

  • Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνικές Μέθοδοι Βελτίωσης Γεωλογικών Σχηματισμών (1 θέση)
  • Γενική Γεωλογία (1 θέση)

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΑΕΙ, κατ΄ελάχιστον πενταετούς διάρκειας, των οποίων το δίπλωμα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου (master). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας απόφοιτος ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης και μη κάτοχος ΜΔΕ. Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ,ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. και σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 22 Απριλίου 2024 στη Γραμματεία της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα) τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση σε ειδικό έντυπο (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής www.metal.ntua.gr).

2) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού.

4) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου.

5) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

6) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

7) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

8) Δύο συστατικές επιστολές.

9) Προσχέδιο για το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.

10) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, τότε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 304 παρ. 4 του Ν.4957/22 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν.5029/23.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής (κ. Πασχαλίδου Αγγελική τηλ.: 210-7722062).

Download (DOC, 74KB)