16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ GEORAMAN2024

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής σας καλούμε να συμμετάσχετε στο 16ο Διεθνές Συνέδριο GeoRAMAN2024, που διεξάγεται από τις 24 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2024 στη Ρόδο.

Το Διεθνές Συνέδριο GeoRAMAN, διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μετά από τιμητική πρόταση της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής GeoRAMAN International Advisory Committee (GRISAC) και αφορά σε εφαρμογές της φασματοσκοπίας RAMAN στις γεωεπιστήμες.  Θα πραγματοποιηθεί στις 24-27 Σεπτεμβρίου 2024, στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.

To 16ο Διεθνές Συνέδριο GeoRAMAN2024 αναμένεται να προσελκύσει επιστήμονες από πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας καθώς και από πολλές χώρες της Ευρώπης, την Αμερική και την Aσία.  Άπτεται θεμάτων γεωεπιστημών, επιστήμης υλικών, πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.ά.

Παραδοσιακά πεδία του συνεδρίου αποτελούν η ορυκτολογία-πετρολογία, η πολιτιστική κληρονομιά, η γεμολογία, η πλανητική γεωλογία, και η γεωβιολογία/εξωβιολογία.

Φέτος, με πρωτοβουλία της ελληνικής οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, εισάγεται νέο πεδίο «γεω-περιβάλλον και γεω-ενέργεια». Αφορά σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της φασματοσκοπίας Raman όπως:

  • σε θέματα πράσινης ενέργειας όπως σε συστήματα υπόγειας γεωλογικής αποθήκευσης CO2 για real-time monitoring διαφυγών αερίων, ορυκτοποίησης CO2, ή στην έρευνα για εντοπισμό κοιτασμάτων λευκού ή «γεωλογικού» υδρογόνου,
  • στην ανίχνευση και την ταυτοποίηση μικροπλαστικών και άλλων (αναδυόμενων) ρύπων στους εδαφοϋδατικούς πόρους,
  • στο χαρακτηρισμό μεταλλευτικών/μεταλλουργικών και γενικά βιομηχανικών αποβλήτων για επανάχρησή τους στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας,
  • στη μελέτη νέων «πράσινων» υλικών,

κ.ά.

Σας καλούμε να υποβάλετε την εργασία σας και να συμμετέχετε ενεργά στις εκδηλώσεις του συνεδρίου. H πλατφόρμα για την υποβολή περιλήψεων στο 16ο Διεθνές Συνέδριο GeoRAMAN2024, έχει ανοίξει. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων είναι η 13.05.2024.

Έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, να δοθεί η δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να συμμετάσχουν στο συνέδριο με μειωμένη οικονομική συμμετοχή. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνουμε ότι θα καλυφθούν 100% τα έξοδα εγγραφής (registration fees) δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών που θα υποβάλουν περίληψη μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (13.05.2024). Για τους όρους συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του συνεδρίου https://georaman2024.ntua.gr/ ή ακολουθείστε μας στο facebook.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,

Μαρία Περράκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ

Dear colleagues,

On behalf of the Organizing Committee, we invite you to participate in the 16th International Conference GeoRAMAN2024, which will be held from 24 to 27 September 2024 in Rhodes, Greece.

The GeoRAMAN International Conference is organized for the first time in Greece, by the National Technical University of Athens, following an honorary proposal of the GeoRAMAN International Scientific Advisory Committee (GRISAC) and concerns applications of RAMAN spectroscopy in the geosciences.  It will take place on 24-27 September 2024, at the premises of the University of the Aegean in Rhodes, Greece.

The 16th International Conference GeoRAMAN2024 is expected to attract scientists from many universities and research centres in Greece as well as from many countries in Europe, America and China.  It touches on topics of geosciences, materials science, cultural heritage, etc.

Traditional fields of the conference are mineralogy-petrology, cultural heritage, gemology, planetary geology, and geobiology/exobiology.

This year, on the initiative of the Greek organizing committee of the conference, a new field “geo-environment and geo-energy” is introduced. It concerns a wide range of applications of Raman spectroscopy such as:

  • in green energy issues such as in underground geological CO2 storage systems for real-time monitoring of gas escapes, CO2 mineralization, or in the search for the identification of white or “geological” hydrogen deposits,
  • in the detection and identification of microplastics and other (emerging) contaminants in soil and water resources,
  • in the characterization of mining/metallurgical and general industrial waste for reuse in the context of the circular economy,
  • in the study of new “green” materials,

etc.

We invite you to submit your paper and actively participate in the conference events. The platform for submitting abstracts to the 16th International Conference GeoRAMAN2024, has been opened. Deadline for abstract submission is 13.05.2024).

We have made a great effort to enable postgraduate students to participate in the conference with reduced financial participation. In this regard, we announce that we will cover 100% of the registration fees of ten (10) graduate students who submit an abstract by the deadline. For the conditions of participation and for more information, please visit the conference website https://georaman2024.ntua.gr/ or follow us on Facebook.

On behalf of the organizing committee,

Maria Perraki, NTUA Professor