ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ» ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, που καταρτίστηκε με την υπ’αριθμ. 91811/Ζ1/20.07.2022 ΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3983/27.07.2022). Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση δυο (2) υποτροφιών ύψους 1.000,00€ μηνιαίως για διδακτορικές σπουδές τετραετούς διάρκειας σε υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ, στα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
2.Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
3. Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων.
4. Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων, τα οποία εντάσσονται στους επιστημονικούς τομείς, κλάδους και εξειδικεύσεις-όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- για τους οποίους δύναται να υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30/05/2024 και ώρα Ελλάδος 16:00.

Download (PDF, 151KB)

Download (PDF, 263KB)