Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Υ.Δ. για Επικουρικό Διδακτικό Έργο για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-19

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, (συνεδρίαση 11.02.2019), αποφάσισε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.) για Επικουρικό Διδακτικό Έργο στα μαθήματα της Σχολής για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Όσοι Υποψήφιοι Διδάκτορες της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο στα προπτυχιακά μαθήματα της Σχολής, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, e-mail: secretary@metal.ntua.gr), σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις, την αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 έως και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 77119/Ζ1/14.5.2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1734).

Προϋποθέσεις:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Υποψήφιοι Διδάκτορες των οποίων οι εκθέσεις προόδου έχουν κατατεθεί κατά το τρέχον ή το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι Υ.Δ. που έγιναν δεκτοί κατά το τρέχον ή το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης καθορίζεται μέχρι έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι δέκα (10) ώρες για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.

Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον των εργοδοτικών εισφορών (ΦΕΚ 1734/τ.Β’/17-5-2018).

Δικαιολογητικά (μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ):

  1. Έντυπο αίτησης
  2. Έντυπο με ατομικά στοιχεία του υποψηφίου
  3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
  4. Τίτλοι σπουδών όπως δίπλωμα, μεταπτυχιακό, τίτλοι ξένων γλωσσών κ.α.
  5. Αναλυτική βαθμολογία
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναγράφονται:

– η μη κατοχή Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών ή

– η κατοχή Δ.Π.Υ. και εάν έχουν έως 2 εργοδότες ή

– η κατοχή Δ.Π.Υ. και εάν έχουν περισσότερους από 2 εργοδότες

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση σε έναν ή περισσότερους Τομείς/Εργαστήρια της Σχολής. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα επιλεγούν ανά Τομέα και οι ώρες που θα απασχοληθούν, θα εξαρτηθεί από το ποσό που τελικά θα διατεθεί στη Σχολή από το σχετικό κονδύλι του Τακτικού Προϋπολογισμού. Οι Υ.Δ. που επιθυμούν να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο (χωρίς πρόσθετη αμοιβή), θα πρέπει να υποβάλουν και αυτοί τη σχετική αίτηση.

                                                                                                                                      Ο Κοσμήτορας

                                                                                                                                     Δ. Καλιαμπάκος

                                                                                                                                         Καθηγητής