Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών

ΥΛΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

  1. Εισαγωγικά στοιχεία: Ρύπανση εδαφών – διαστάσεις του προβλήματος, Πηγές ρύπανσης, Κατηγορίες ρύπων, Κατηγορίες μεθόδων αποκατάστασης.
  2. Βασικές ιδιότητες ρύπων: Οργανικοί ρύποι – Φυσικοχημικές ιδιότητες, Ανόργανοι ρύποι -μηχανισμοί δέσμευσης στα εδάφη.
  3. Ανάλυση διακινδύνευσης: Περιγραφή μεταφοράς ρύπων, Ανάλυση κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία.
  4. Φυσικές μέθοδοι απομάκρυνσης οργανικών ρύπων: Απομάκρυνση πτητικών ρύπων με άντληση εδαφικού αέρα
  5. Βιολογικές μέθοδοι: Επιτόπιες μέθοδοι, Επεξεργασία μετά από εκσκαφή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (8)

1. Προσδιορισμός κοκκομετρίας των εδαφών, 2. Προσδιορισμός pΗ και δυναμικού εξουδετέρωσης, 3. Διαδοχικές εκχυλίσεις για τον προσδιορισμό της γεωχημικής κατανομής των μεταλλικών ρύπων, 4. Προσδιορισμός φυτοδιαθέσιμου κλάσματος (EDTA) 5. Δοκιμή τοξικότητας (TCLP), 6. Προσδιορισμός υδατοδιαλυτού κλάσματος (DIN, EN), 7. Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας, 8. Μέθοδοι σταθεροποίησης

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PCLAB

Εξάσκηση στη γεωχημική μοντελοποίηση

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών (7.2.19.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Νυμφοδώρα Παπασιώπη

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Η βαθμολογία των επιδόσεων των σπουδαστών θα προκύψει:

  • 40% από την επίλυση ασκήσεων και θεμάτων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
  • 60% από την τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τρίτη 11.45 - 13.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αμφ. 01
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Τρίτη 13.45 – 14.30 και 15.00 - 16.00 κτήριο Μ.Μ.Μ. εργ. Μετ/γίας 3ος