ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΑΡΧΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ”

Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα του 4ου εξαμήνου του παλαιού προγράμματος σπουδών «Φαινόμενα Μεταφοράς Ι» θα πρέπει να δηλώσουν και να εξεταστούν στο μάθημα «Αρχές φαινομένων μεταφοράς» του 4ου εξαμήνου καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα κορμού του νέου προγράμματος σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν προβιβάσιμο βαθμό δεν έχουν την υποχρέωση αυτή.

Οι φοιτητές των μεγαλύτερων εξαμήνων που έχουν ήδη περάσει τουλάχιστον ένα από τα δύο μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών «Φαινόμενα Μεταφοράς Ι» ή «Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ» απαλλάσσονται από το νέο μάθημα.