ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 5-2-2024

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών (συνεδρίαση 5-2-2024), έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 16 του Συντάγματος και ιδίως τις παραγράφους 1, 5 και 6.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (Α141) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 64, 65 και 75,
 3. Tον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ (ΦΕΚ 1098/Β/05.09.2000)
 4. Την υπ’ αριθμ. 577/25.01.2024 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προς όλα τα Α.Ε.Ι,
 5. Το από 31.01.2024 υπ’ αριθμ 575 έγγραφο προς το ΕΜΠ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προς το ΕΜΠ,
 6. Την από 29.01.2024 Απόφαση της 2ης/2024 Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου
 7. Την από 02.02.2024 Απόφαση της 3ης/2024 Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Κατέληξε στην ακόλουθη ομόφωνη απόφαση:

 • Διαπιστώνει ότι έχουν συμπληρωθεί οι 13 εβδομάδες διδασκαλίας που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2023-2024.
 • Θεωρεί ότι δεν είναι δυνατή η διενέργεια των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου εξ αποστάσεως, καθώς δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τα παραπάνω σχετικά επιτάσσουν, παρά τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια που καταβάλλεται από τους διδάσκοντες για τη διεξαγωγή τους.
 • Θεωρεί ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως εξέταση μαθημάτων κατά περίπτωση (π.χ. μαθήματα που θα εξετάζονταν με υποβολή απαλλακτικής εργασίας), καθώς και διπλωματικών εργασιών. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τους φοιτητές Erasmus, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά ή με υποβολή απαλλακτικής εργασίας.
 • Θα μεριμνήσει και θα αποφανθεί εγκαίρως για την επί πτυχίω εξεταστική (η οποία αφορά κατά βάση σε πολύ μικρό αριθμό εξεταζόμενων φοιτητών ανά μάθημα), προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.
 • Αιτείται από τη Σύγκλητο την αναβολή της έναρξης του εαρινού εξαμήνου για τη διενέργεια της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου, με σεβασμό στα όρια και τις δυνατότητες που θέτει ο νόμος και οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις και ανάγκες της Σχολής.
 • Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δηλώνουν σύσσωμα την ανησυχία τους για το μέλλον του δημόσιου πανεπιστημίου και επαναβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωσή τους στην υπεράσπιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης.

         Ο Κοσμήτορας

         Δ. Δαμίγος

          Καθηγητής

Download (PDF, 477KB)