Πρόσκληση ενδιαφέροντος φοιτητών ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός & Κατασκευή Υπογείων Έργων” 2017-18

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Δ.Π.Μ.Σ. “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” ακαδ. έτους 2017-2018

 Οι Σχολές του Ε.Μ.Π. Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (συντονίζουσα Σχολή) και Πολιτικών Μηχανικών (συμμετέχουσα Σχολή) υλοποιούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων». Η έναρξη του 20ου ακαδημαϊκού έτους του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο του 2017.

Οι ανωτέρω Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 16 μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά) που διδάσκονται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό) διάρκειας 13 εβδομάδων έκαστο. Επιπλέον απαιτείται η εκπόνηση (και επιτυχής εξέταση) μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας διάρκειας εκπόνησης ενός επιπλέον εξαμήνου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε συναφή εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) έτη.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017) των συνεργαζομένων Σχολών του Ε.Μ.Π., (Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών και Πολιτικών Μηχανικών), των αντίστοιχων Σχολών / Τμημάτων άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. καθώς και κατόχων αντιστοίχων και ισοτίμων διπλωμάτων από αναγνωρισμένες Σχολές του εξωτερικού (μέσω του ΔΟΑΤΑΠ). Γίνονται επίσης δεκτές αιτήσεις διπλωματούχων μηχανικών άλλων ειδικοτήτων που κατέχουν συναφές δίπλωμα καθώς και πτυχιούχων γεωλόγων, εφόσον κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές αντικείμενο ή έχουν 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα μελέτης ή/και κατασκευής υπογείων έργων (η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα). Tέλος, γίνονται δεκτές αιτήσεις και άλλων διπλωματούχων, όπως προβλέπεται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη η γενική βαθμολογία του διπλώματος / πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς το Δ.Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα  και  στη διπλωματική εργασία, η πολύ καλή τεκμηριωμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές και η συνέντευξη (εφόσον απαιτηθεί).

Οι αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί επιπρόσθετα η παράλληλη παρακολούθηση μερικών προπτυχιακών μαθημάτων. Ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών είναι είκοσι δύο (22).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Κτίριο Μεταλλειολόγων, ισόγειο), τα εξής:

  1. Συμπληρωμένη αίτηση και συνοπτικό πληροφοριακό έντυπο, (διαθέσιμα από τη Γραμματεία ή από τη ιστοσελίδα του προγράμματος http://tunnelling.ntua.gr)
  2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (οι διπλωματούχοι / πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017.
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (μόνον όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών.
  5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και / ή επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου κτλ.
  6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της αγγλικής ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
  7. Δύο συστατικές επιστολές.
  8. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
  9. Υπεύθυνη Δήλωση (ΜΟΝΟ από τους εργαζόμενους υποψηφίους) ότι θα προσκομίσουν έγγραφη άδεια από τον εργοδότη τους, προκειμένου να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα πρωινά και απογευματινά καθώς και ορισμένες διαλέξεις εκτός του προγράμματος σπουδών και ασκήσεις πεδίου. Η άδεια αυτή θα ζητηθεί εφόσον ο υποψήφιος εργαζόμενος επιλεγεί στο υπόψη μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (κα Κ.Παπακωνσταντινοπούλου) τηλ. 210 7722066, email: metaptyhiako@metal.ntua.gr

 

Αθήνα 10 Απριλίου 2017

 

  Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
       Γεώργιος Τσιαμπάος
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

 

Prosklisi Ekdilwsis Endiaferondos 2017-18

Αίτηση Εγγραφής & Συν. Πληροφ. Έντυπο 2017-18