Εκλογή Δ/ντή στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.) και στην Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β.), σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή στον […]

Εκλογή Διευθυντή στον Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.) και στην Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β.), σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή στον […]

Αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή Δ/ντή του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών

Αναφορικά με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας της 14ης Μαρτίου 2019 για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών