Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

Διευθυντής: Δημήτριος Καλιαμπάκος
Website Εργαστηρίου: www.minetech.metal.ntua.gr

Tο Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής (E.M.T.Π.Μ.) της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ιδρύθηκε επίσημα το 1983, αρχικά με την ονομασία Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας.

Οι κύριοι στόχοι του E.M.T.Π.Μ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Η εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών, στην εκτίμηση, αξιολόγηση και επίλυση σύγχρονων προβλημάτων του μεταλλευτικού – τεχνικού κλάδου και της κοινωνίας, χρησιμοποιώντας μέσα και μεθόδους τεχνολογίας αιχμής.
 • Η εξεύρεση λύσεων στα κρίσιμα ζητήματα της εξορυκτικής δραστηριότητας, με στόχο την επίτευξη μιας αναπτυξιακής πορείας, η οποία θα εδράζεται, ταυτόχρονα, στα θεμέλια της τεχνολογικής καινοτομίας, της βέλτιστης αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και της κοινωνικής συναίνεσης.
 • Η αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας (έλλειψη χώρου στα αστικά κέντρα, ανταγωνιστικές χρήσεις του περιβάλλοντος, κ.ά.), μέσα από τη γέννηση και υλοποίηση πρωτοπόρων ιδεών, έχοντας αρωγό τη μεταλλευτική επιστήμη και γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στη βάση των παραπάνω, η ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Εργαστηρίου αναπτύσσεται και εξελίσσεται στα ακόλουθα πεδία:

 1. Περιβάλλον – Μεταλλευτική Δραστηριότητα και Τεχνικά Έργα
  • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μεταλλευτικών & Λατομικών  Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων.
  • Αποκατάσταση/Επαναχρησιμοποίηση Εξοφλημένων Μεταλλευτικών & Λατομικών  Χώρων με νέες χρήσεις γης (χώροι αναψυχής και πολιτιστικών εκδηλώσεων, χώροι υγειονομικής ταφής αστικών ή επικίνδυνων αποβλήτων, τουριστικές – συνεδριακές εγκαταστάσεις, κ.ά.).
  • Αξιοποίηση Απορριμμάτων/Παραπροϊόντων Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, με έμφαση σε χρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. πληρωτικά υλικά, αποξεστικά, κ.ά.).
  • Εκτίμηση – Διαχείριση κινδύνου (Risk assessment and management) σε ρυπασμένες από βιομηχανική δραστηριότητα περιοχής με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το οικοσύστημα και τη δημόσια υγεία και την εξυγίανση του χώρου προς αξιοποίησή του σε νέες χρήσεις.
  • Περιβαλλοντική Προστασία και Σχεδιασμός Εκμετάλλευσης.
 2. Υπόγεια Έργα
  • Σχεδιασμός Ειδικών Υπογείων Έργων (αποθηκευτικών κέντρων, χώρων στάθμευσης, δεξαμενών, κ.λπ.).
  • Αξιοποίηση Εξοφλημένων Υπογείων Μεταλλευτικών Έργων σε νέες χρήσεις (π.χ. χώρους υποδοχής επικίνδυνων αποβλήτων).
  • Διερεύνηση Προβλημάτων Aερισμού υπό κανονικές και ειδικές συνθήκες (π.χ. πυρκαγιάς, εισροής επικίνδυνων αερίων, κ.ά.).
  • Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνου σε Υπόγεια Έργα.
 3. Oικονομία – Management
  • Οικονομικά του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτίμηση της αξίας αγαθών και υπηρεσιών του περιβάλλοντος, κ.ά.).
  • Aξιολόγηση Επενδύσεων – Οικονομοτεχνικές Μελέτες Σκοπιμότητας.
  • Κοινωνικές Αναλύσεις Κόστους – Οφέλους.
  • Έρευνες αγοράς – Βιομηχανικό marketing.
  • Οικονομική των επιχειρήσεων.
 4. Βιομηχανικά Ορυκτά
  • Διερεύνηση Καταλληλότητας Βιομηχανικών Ορυκτών σε Νέες Xρήσεις.
  • Χαρακτηρισμός Καταλληλότητας Φυσικών και Τεχνητών Αποξεστικών Υλικών.
  • Έρευνα και Δοκιμές Καταλληλότητας Αδρανών – Αντιολισθηρών Υλικών.
  • Πιλοτική Παραγωγή και Αξιολόγηση Υπέρλεπτων Υλικών για Εφαρμογές στον Κλάδο των Πληρωτικών.
 5. Eφαρμογές Γεωστατιστικής, Mοντελοποίηση
  • Yπολογισμός Aποθεμάτων – Περιεκτικότητας Kοιτασμάτων.
  • Aνάπτυξη Mαθηματικών Mοντέλων Kατανομής Pύπων σε Eδάφη.
  • Διασπορά Αέριων Ρύπων με Χρήση Απλών και Φωτοχημικών Μοντέλων.
 6. Brownfields
  • Ανάπτυξη του Πρωτοποριακού Εγχειρήματος του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.
  • Διαμόρφωση Μεθοδολογιών και Εργαλείων για τη Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Αναπτυξιακών Προβλημάτων στα Brownfields.
  • Διαμόρφωση Σχεδίων Ανάπτυξης Άλλων Εγκαταλειμμένων Βιομηχανικών Χωρών (ΜΑΒΕ, ΑΕΒΑΛ, Θειωρυχεία Μήλου, κ.λπ.).
 7. Aνάπτυξη Eφαρμογών Πολυμέσων και Εικονικής Πραγματικότητας
  • Δημιουργία Τρισδιάστατων Φωτορεαλιστικών Απεικονίσεων ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ ειδικών και κοινού.
  • Aνάπτυξη Eκπαιδευτικών Bοηθημάτων Πολυμέσων.
  • Aνάπτυξη Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας για την παρουσίαση στο διαδύκτιο των ερευνητικών έργων του εργαστηρίου.
  • Ανάπτυξη Αμφίδρομων Πολυμέσων.

Το Εργαστήριο καλύπτει ένα σημαντικό αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμβάλλει στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και εκπαιδεύει τους φοιτητές στη χρήση εργαστηριακών συσκευών, οργάνων in situ μετρήσεων και εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που τελούν συνολικά ή εν μέρει υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου είναι τα ακόλουθα:

A.Προπτυχιακά

Βασικός κορμός:

Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος:

Κατεύθυνση Μεταλλευτικής Τεχνολογίας:

Κατεύθυνση Γεωτεχνολογίας:

Δεξαμενή Μαθημάτων:

Β. Μεταπτυχιακά

ΔΠΜΣ Περιβάλλον και Ανάπτυξη:

 • Οικονομική του Περιβάλλοντος

ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων:

 • Σχεδιασμός Ειδικών Έργων (Στόμια – Φρέατα – Θάλαμοι)
 • Ηλεκτρομηχανολογικά Θέματα Σηράγγων – Αερισμός
 • Τεχνικο-οικονομική Αξιολόγηση Υπόγειων Έργων
 • Διαχείριση Κινδύνου σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας

Προδιδακτορικά Μαθήματα:

 • Περιβάλλον & Μεταλλευτική Δραστηριότητα – Ειδικά Θέματα
 • Οικονομία των Βιομηχανικών Ορυκτών

Επιστημονικός Εξοπλισμός

O επιστημονικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω όργανα και εργαστηριακά μηχανήματα:

Eργαστηριακός εξοπλισμός μελέτης αποξεστικών – πληρωτικών υλικών

 • AeroJet Milling System (British Rema AJ-100)
 • Protimeter Complete Dampness kitt
 • Xρωματόμετρο REF 181 Micromatch Plus – Sheen Instruments Ltd.
 • pH-μετρο Jenway 3310
 • Aγωγιμόμετρο Jenway 4310
 • Παχύμετρο Positector 6000
 • Direct Reading Digital Turbimeter
 • Surftester Mitutoyo 201
 • Circular Blade Cross Cut Tester
 • Συσκευή αμμοβολής PULSAR III της ZERO Products
 • Aεροσυμπιεστής GA 45 – 7.5 της Atlas Copco
 • Aεροφυλάκιο Atlas Copco 1000lt

Eξοπλισμός μελέτης αδρανών υλικών αδρανών και αντιολισθηρών υλικών

 • Los Angeles Abrasion Machine
 • Deval Apparatus
 • Pendulum Friction Tester
 • Impact Value Apparatum
 • Kοκκομετρητής υπέρλεπτων υλικών LASER MALVERN MasterSizer/E
 • Δονητής Kοσκίνων EFL 2000-ENDECOTTS Ltd. με πλήρη σειρά κοσκίνων

Mονάδα Aσφάλειας και Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων Mεταλλευτικής Δραστηριότητας και Tεχνικών Έργων

 • Δονησιογράφοι Instantel DS-077 Minimate II και DS-477 Blastmate II
 • Hχόμετρο (sound level meter) SLM 116 NORSONICS
 • Aντλίες εισπνεύσιμων κονιορτών AFC 123 της Casela
 • Δειγματολήπτες High Vol PM-10 (model 600) & High Vol TSP (model 610)
 • Φορητοί δειγματολήπτες συνεχούς καταγραφής επιβλαβών και επικίνδυνων αερίων (SO2, NOx, CO, CO2, κ.ά.)
 • Εξοπλισμός συνεχούς καταγραφής δεδομένων για την ανάλυση παραμέτρων κυκλωμάτων αερισμού (ταχύτητα, πίεση, θερμοκρασία, κ.λπ.)
 • ICP της Perkin Elmer
 • Soil tester Orbeco-Hellige
 • Υδραυλικός εξολκέας αγκυρίων SIMPLEX
 • Δύο (2) κυψέλες φορτίου αγκυρίων SISGEO με φορητό όργανο λήψης μετρήσεων
 • Επιμηκυνσιόμετρο ταινίας SISGEO
 • Σετ τρισδιάστατης μέτρησης μετατόπισης ρωγμών SISGEO
 • Μηχανή σημειακής φόρτισης (point-load) της Mastrad

Hardware – Software

Το Εργαστήριο διαθέτει μια ισχυρή βάση από υπολογιστές και εξειδικευμένα λογισμικά πακέτα, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων (μοντελοποίηση διασποράς ρύπων, οπτική ανάλυση του τοπίου και εκτίμηση της οπτικής ρύπανσης, προσομοίωση κυκλωμάτων αερισμού, τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις σχεδίων, κ.λπ.).