Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας

Διευθυντής: Γεώργιος Φούρλαρης

Website Εργαστηρίου:

Το Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας ιδρύθηκε το 1962 από τον τότε Καθηγητή της Έδρας Κωνσταντίνο Κονοφάγο και ανήκει στον Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου.

Κύριες δραστηριότητες του εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και η παροχή υπηρεσιών στις επιστημονικές περιοχές της Φυσικής Μεταλλουργίας και της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Το παραδοσιακό πεδίο ενασχόλησης του εργαστηρίου σχετίζεται με την Φυσική Μεταλλουργία. Το Εργαστήριο είναι ακόμη ο βασικός κορμός της Κατεύθυνσης Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής, τόσο στην Μεταλλοτεχνία και τις Συγκολλήσεις, όσο και στην Τεχνολογία Επιφανειών, τα Κεραμικά Υλικά και τα Ηλεκτρονικά Υλικά.

Στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας απασχολούνται 7 μέλη Δ.Ε.Π., 1 Ομότιμη Καθηγήτρια, 1 μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π., 1 μέλος Ι.Δ.Α.Χ. και 1 μέλος Ε.Τ.Ε.Π. με μόνιμη σχέση εργασίας. Πέρα από το μόνιμο προσωπικό, στην ζωή του εργαστηρίου συμμετέχουν ενεργά οι Ερευνητικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες του, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι Φοιτητές που εκπονούν Διπλωματικές Εργασίες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν μεταπτυχιακή εργασία στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών τους.

Oι Υποψήφιοι Διδάκτορες που εκπονούν την Διδακτορική Διατριβή τους στο Εργαστήριο ανέρχονται στους 14, οι Διπλωματικές Εργασίες στις 25 περίπου ανά έτος και οι Μεταπτυχιακές Εργασίες στις 15 περίπου ανά έτος. Από την ερευνητική δραστηριότητα των τελευταίων 5 ετών προέκυψαν περισσότερες από 70 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, που δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά του ISI, περισσότερες από 50 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες που περιελήφθησαν στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων καθώς επίσης και 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αφορούν την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην περιοχή της φυσικής μεταλλουργίας και της επιστήμης & τεχνολογίας των υλικών. Το εργαστήριο, παρέχει επίσης υπηρεσίες προς την ελληνική και ξένη βιομηχανία, προς δημόσιους οργανισμούς και άλλες επιχειρήσεις, κυρίως όμως σε θέματα που άπτονται ερευνητικών και καινοτόμων μετρήσεων και εφαρμογών που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ιδιωτικά κέντρα μελετών και επιχειρήσεις. Πάνω από 200 εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης έχουν πραγματοποιηθεί για την Ελληνική Βιομηχανία, Οργανισμούς, Κατασκευαστές και Ιδιώτες (Χαρακτηρισμός υλικών, αναλύσεις αστοχίας, διάβρωση και θραυστογραφία).

Το εργαστήριο έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα με την καινοτόμα μελέτη ερευνητικών θεμάτων που άπτονται του θεματικού πεδίου της Φυσικής Μεταλλουργίας και της Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, μέσα από την προσωπική έρευνα των μελών ΔΕΠ του εργαστηρίου και των ερευνητικών συνεργατών, τις Διδακτορικές Διατριβές, τις Διπλωματικές Εργασίες και τις Μεταπτυχιακές Εργασίες που εκπονούνται στο Εργαστήριο:

Οι σημαντικότερες περιοχές έρευνας είναι οι παρακάτω:

 • Μετασχηματισμοί φάσεων και σχέσεις δομής – ιδιοτήτων, κυρίως σε μεταλλικά υλικά.
 • Θερμικές και Θερμομηχανικές κατεργασίες
 • Αντοχή στη φθορά κραματωμένων χαλύβων και χυτοσιδήρων.
 • Διάβρωση και οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες.
 • Αντοχή και πρόσφυση γαλβανισμένων επιστρωμάτων.
 • Κατεργασίες με laser κραματωμένων χυτοσιδήρων για αντιτριβικές εφαρμογές.
 • Συγκολλήσεις ανοξείδωτων χαλύβων, χαλύβων duplex και χαλύβων κατασκευών.
 • Ιδιότητες και συγκόλληση χαλύβων οπλισμoύ σκυροδέματος..
 • Επιφανειακή κραμάτωση με την τεχνική πλάσματος μεταφερόμενου τόξου (PTA).
 • Κονιομεταλλουργία – Σύνθετα υλικά με μεταλλική μήτρα και κεραμικά σωματίδια – Τριβολογική συμπεριφορά.
 • Πολυστρωματικά υλικά για μήτρες διέλασης ορειχάλκου και αλουμινίου.
 • Ερευνα και μελέτη της αρχαίας τεχνολογίας
 • Αρχαιομετρία
 • Αρχαία Μεταλλουργία και Κατεργασίες των Μετάλλων
 • Δομικά Υλικά
 • Ανασκαφικές έρευνες και μελέτη αρχαίων τεχνολογικών συστημάτων & ελικοειδών πλυντηρίων
 • Ανάπτυξη,η δομή και οι τεχνολογικές ιδιότητες διάφορων  μεταλλικών υλικών.
 • Η τεχνολογία των παραδοσιακών και σύγχρονων κεραμικών υλικών
 • Οι εφαρμογές των lasers στην κατεργασία μεταλλικών και κεραμικών υλικών.
 • Ανάπτυξη, κατεργασία και χαρακτηρισμός ηλεκτρονικών υλικών
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικών υλικών σε αισθητήρες & μορφομετατροπείς, συστήματα εγγραφής και ανάγνωσης πληροφορίας, ενεργειακούς αποταμιευτές και ηλεκτρομηχανικά συστήματα
 • Ανάπτυξη νέων τεχνικών ηλεκτρικών και μαγνητικών μη καταστροφικών τεχνικών σε φερρομαγνητικά και μη φερρομαγνητικά υλικά
 • Φυσική Μεταλλουργία μικροκραματωμένων Χαλύβων και Χαλύβων Αυτοκινητοβιομηχανίας
 • Σχέσεις μικροδομής ιδιοτήτων-μηχανικών ιδιοτήτων σε ανοξείδωτους Χάλυβες
 • Κόπωση συγγκολλημένων χαλύβων αυτοκινητοβιομηχανίας
 • Φυσική Μεταλλουργία Ελαφρών Κραμάτων Αλουμινίου και Μαγνησίου
 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχομένης Δέσμης και Μικροανάλυση Μεταλλικών και Κεραμικών υλικών
 • Σύνθετα Υλικά Μεταλλικής Μήτρας

Τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου διδάσκουν 19 μαθήματα, εκ των οποίων 6 μαθήματα κορμού και 13 μαθήματα κατεύθυνσης ή δεξαμενής. Εκτός των διαλέξεων, οι φοιτητές παρακολουθούν εργαστηριακές ασκήσεις και εκπαιδεύονται πρακτικά στα θέματα της Φυσικής Μεταλλουργίας και της Τεχνολογίας Υλικών.

A.Προπτυχιακά

Βασικός κορμός:

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών:

Δεξαμενή Μαθημάτων:

Β. Μεταπτυχιακά

ΔΠΜΣ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών:

 • Τεχνολογικά Υλικά
 • Φυσική Μεταλλουργία
 • Συγκολλήσεις
 • Ηλεκτροχημικές Μέθοδοι και μέθοδοι μικροσκοπίας
 • Ημιαγώγιμα Υλικά και Διατάξεις
 • Μαγνητικά και Υπεραγώγιμα Υλικά
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις (Μελέτη Μικρογραφικής Δομής με Μικροσκοπικές Μεθόδους)

ΔΠΜΣ Ανάλυση και Σχεδιασμός Δομικών Έργων:

 • Τεχνολογικά Υλικά

ΔΠΜΣ Προστασία Μνημείων:

 • Διαλέξεις και επίδειξη Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

ΔΠΜΣ Συστήματα Αυτοματισμού:

 • Ηλεκτρονικοί Αισθητήρες και Μετρήσεις

Προδιδακτορικά μαθήματα:

 • Σχεδίαση Δομής και Ιδιοτήτων των Μεταλλικών Υλικών
 • Τριβολογία
 • Προηγμένη Κεραμική
 • Μαγνητικά Υλικά
 • Κατεργασίες Αφαίρεσης Υλικού – Ειδικά Κεφάλαια

 

Επιστημονικός Εξοπλισμός

Εξοπλισμός για processing

 • Χειρωνακτική συγκόλληση τόξου (manual arc welding)
 • GTAW (TIG) με συνεχές, εναλασσόμενο ρεύμα και δυνατότητα pulsed
 • GMAW (MIG – MAG)
 • Συγκόλληση με πλάσμα
 • Διάφορες ατμόσφαιρες και προστατευτικά αέρια
 • Μηχανοποιημένο σερβοσύστημα (με ρύθμιση της κίνησης σε άξονες χ – ψ) για ομοιόμορφα πάσσα και για επικαλύψεις επιφανειών
 • Έλεγχος ποιότητας συγκολλήσεων με υπερήχους
 • Διατάξεις ηλεκτρολυτικής απόθεσης μετάλλων
 • Μεταλλικά λουτρά και κάμινοι για επιμετάλλωση (hot dipping)
 • Διάταξη παρασκευής ταχέως ψυχόμενων μεταλλικών ταινιών
 • Διάταξη παρασκευής λεπτών υμενίων με χημική απόθεση ατμών

Εξοπλισμός για χαρακτηρισμό δομής – μικροδομής

 • Στερεοσκόπια
 • Οπτικά Μικροσκόπια με εξοπλισμό φωτογράφισης
 • Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) Jeol 6100 EM
 • Σύστημα Μικροανάλυσης (Tracor EDS Microanalysis System – X-Ray mapping
 • Image analysis system
 • Περίθλαση Ακτίνων Χ

Εξοπλισμός για χαρακτηρισμό ιδιοτήτων

 • Σκληρόμετρα (Vickers, Rockwell, Brinell)
 • Μικροσκληρόμετρο
 • Μηχανή Εφελκυσμού Instron
 • Μηχανή δοκιμής κρούσης Charpy
 • Διάταξεις δοκιμών διάβρωσης – Tafel
 • Pin on disc Τριβόμετρο
 • Προφιλόμετρο – Τραχύμετρο
 • Διατάξεις μέτρησης εκτριβής -wear resistance-taber
 • Διάταξη χαρακτηρισμού βρόχου υστέρησης
 • Διάταξη χαρακτηρισμού ηλεκτρικών και διηλεκτρικών ιδιοτήτων
 • Διάταξη χαρακτηρισμού μαγνητοσυστολικών γραμμών καθυστέρησης

Εξοπλισμός για εφαρμογές

 • Διάταξη χαρακτηρισμού αισθητήρων θέσης – μετατόπισης
 • Διάταξη χαρακτηρισμού αισθητήρων εφελκυσμού και δύναμης
 • Διάταξη χαρακτηρισμού αισθητήρων μαγνητικού πεδίου και ρέυματος
 • Διάταξη ηλεκτρικών και μαγνητικών μη καταστροφικών δοκιμών
 • Διάταξη υπερήχων για μη καταστροφικές δοκιμές